skip to Main Content

cafe – ร้านอาหาร ภาษาอังกฤษ | คำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษวันละคำ

ภาษาอังกฤษวันละคำประจำวันนี้คือ cafe หรือ café อ่านว่า “แค๊เฟ” ภาษาปากเรียก "caff" แค๊ฟ การเปลี่ยนเป็นเอกพจน์ (จำนวนหนึ่งเดียว) เป็นรูปพหูพจน์ (หลายจำนวน)  cafe > cafes  แปลว่า ร้านอาหารเล็กๆ หนึ่งห้องหรือสองห้อง ที่ทำอาหารง่ายๆ พร้อมเครื่องดื่มชา กาแฟ There's a new cafe in my town. แดส อะ นิว แค๊เฟ อิน มาย ทาวนึ มี ร้านอาหาร แห่งใหม่ ใน เมือง…

Read More