Menu

Tryna – ไทรนะ เรียนรู้คำศัพท์แปลกๆจากเพลง

 คำศัพท์จากบทเพลง Pretty Girls  โดย Iyaz  นักร้องจาก Virgin Islands

Tryna มาจากคำว่า Trying to แปลว่า พยายาม

There’s a lot of pretty girls in this city

There’s a lot of pretty girls in this city

I’m tryna pick the right one

tryna pick the right one

มีผู้หญิงสวยๆเยอะมากในเมืองนี้มีผู้หญิงสวยๆเยอะมากในเมืองนี้

ฉันพยายามที่จะเลือกคนที่ใช่

พยายามที่จะเลือกคนที่ใช่

 

ภาษาเพลงไม่ใช่ภาษาที่เขียนโดยอิงหลักภาษาหรือไวยากรณ์นะครับ เป็นภาษาที่เขียนให้มีจังหวะ และจำนวนคำตามจังหวะดนตรี ถ้าเห็นตรงไหนผิดไวยากรณ์ก็ไม่ต้องแปลกใจ

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *