กริยาช่อง2 ที่ใช้บ่อย (verb 2) พร้อมคำอ่าน คำแปล

กริยาช่อง2 เป็นคำกริยาที่ผันมาจากกริยาช่องที่ 1 ซึ่งคำกริยาที่เรียนรู้กันตามหลักภาษามี 3 ช่อง ส่วนกริยาช่องที่2 หรือ verb ช่อง 2 เอาไว้บอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันแต่อย่างใด

กริยาช่อง2

กริยาช่อง 2 ที่ใช้บ่อยพร้อมคำอ่านคำแปล

คำกริยาในภาษาอังกฤษมีเยอะม๊ากกกกกกกกกกก…เรียนรู้กันไม่หมดหรอก ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เราจะเริ่มต้นจากคำศัพท์หรือประโยคที่เขาใช้กันบ่อยๆกันเป็นเบื้องต้น วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำกริยาช่อง 2 ที่ใช้กันใน Past Simple Tense นะครับ

กริยาช่อง 2 บ้างก็เปลี่ยนรูปร่าง เช่น

  • have >> had
  • do >> did

และบางทีก็แค่เติม ed เช่น

  • walk >> walked
  • clean >> cleaned

 เรียนรู้เรื่อง หลักการใช้ Past Simple Tense 

ที่ กริยาช่อง 1 กริยาช่อง 2 คำแปล
1 answer answered ตอบ, รับ (โทรศัพท์)
2 arrive arrived มาถึง ไปถึง
3 attend อะเท็นด attended อะเท็นเด็ด (เข้าร่วม) ประชุม
4 be = is, am, are was, were เป็น อยู่ คือ
5 become (บิคั๊ม) became  (บิเค๊ม) กลายเป็น
6 beg เบก begged เบกด ขอ
7 begin (บิกิ๊น) began  (บิแก๊น) เริ่มต้น
8 bet  เบ็ท bet เบ็ท พนัน
9 bite ไบท bit บิท กัด
10 bleed บลีด bled  เบล็ด เลือดออก
11 blow บโล blew บลู พัด เป่า ตี
12 break เบรก broke บโรค แตก
13 bring บริง brought บรอท นำมา เอามา
14 build บิลด built  บิลท สร้าง
15 burst เบิสท burst ระเบิด
16 buy บาย bought บอท ซื้อ
17 call  คอล called คอลด เรียก โทรหา
18 catch แค็ทช caught คอท จับ , ขึ้นรถ
19 change เชนจึ changed เชนจดึ เปลี่ยน
20 choose ชูส chose โชส เลือก
21 clean คลีน cleaned คลีน  ทำความสะอาด
22 come  คัม came เคม มา
23 cook คุค cooked คุคท ทำอาหาร
24 cost  คอสท cost มีราคา
25 cry คราย cried ครายด ร้องไห้
26 cut cut ตัด
27 dance แดนซ danced แดนซท เต้นรำ
28 die ดาย died ดายด ตาย
29 dig  ดิก dug ดัก ขุด
30 dive ไดฝ dived (or doveโดฝ) ดำนํ้า
31 do ดู did ดิด ทำ
32 draw ดรอ drew ดรู ลาก วาด เขียน
33 drink  ดริงค drank ดแรงค ดื่ม
34 drive ไดรฝ drove ดโรฝ ขับ(รถ)
35 eat อีท ate เอท กิน
36 end เอนด ended เอนดิด จบ
37 fall ฟอล fell เฟ็ล ตก หล่น
38 feel ฟีล felt เฟ็ลท รู้สึก
39 fight ไฟท fought ฟอท ต่อสู้
40 find ไฟนด found  เฟานดึ พบ
41 fix ฟิกซ fixed ฟิกซท ซ่อม
42 fly ฟลาย flew ฟลู บิน
43 forbid ฟอบิด forbade ฟอเบด ห้าม
44 forget ฟอเก็ท forgot ฟอก็อท ลืม
45 freeze ฟรีส froze โฟรส แข็งตัว หนาว
46 get เก็ท got ก็อท เอา ได้รับ
47 give กิฝ gave เกฝ ให้
48 go โก went เว็นท ไป
49 grind กรายด ground  กราวด บด ลับ
50 grow กโร grew กรู เติบโต, ปลูก
51 hang (people) แฮง hanged  แฮงด แขวนคอ
52 hang (pictures) แฮง hung ฮัง แขวน ห้อย
53 hate เฮท hated เฮททิด เกลียด
54 have แฮฝ had แฮด มี
55 hear เฮีย heard เฮิด ได้ยิน
56 help เฮ็ลพ helped เฮ็ลพท ช่วย
57 hide ฮายด hid ฮิท ซ่อน
58 hurt เฮิท hurt ทำร้าย
59 kiss คิส kissed คิสท จูบ
60 know โน knew นู รู้
61 lay เล laid เลด วาง ออกไข่
62 lead ลีด led เหล็ด นำ
63 learn เลิน learnt เลินท เรียนรู้
64 leave ลีฝ left เล็ฟท ละทิ้ง, จากไป
65 lend เล็นด lent  เล็นท ให้ยืม
66 lie ลาย lay เล นอน
67 lift ลิฟท lifted ลิฟเท็ด ยก
68 light ไลท lit  ลิท จุดไฟ
69 listen ลิซเซิน listened ลิซเซินด ฟัง
70 live ลิฝ lived ลิฝด อาศัยอยู่
71 look ลุค looked ลุคท มอง
72 lose ลูส lost ลอสท แพ้ ทำหาย
73 love เลิฝ loved  เลิฝด รัก
74 make เมค made เมด ทำ
75 meet มีท met เม็ท พบ
76 mistake มิสเตค mistook มิสตุค ทำผิด
77 move มูฝ moved มูฝด ย้าย  ขยับ
78 need นีด needed นีดเด็ด ต้องการ
79 paint เพ๊นท painted เพ๊นทิด วาดภาพ  ระบายสี
80 pay เพ paid  เพด จ่าย
81 plan แพลน planned แพลนด วางแผน
82 play เพล played พเลด เล่น
83 put พุท put วาง
84 quit ควิท quitted ควิทเท็ด (or quit) เลิก
85 rain เรน rained เรนด ฝนตก
86 read หรีด read เหร็ด อ่าน
87 return returned กลับคืน
88 ride รายด rode โรด ขี่
89 ring ริง rang แรง สั่น (กระดิ่ง)
90 rise ไรซ rose โรส ขึ้น ลุกขึ้น
91 run รัน ran แรน วิ่ง
92 say เซ said เซด พูด
93 see ซี saw ซอ เห็น
94 seek ซีค sought ซอท ค้นหา
95 sell เซ็ล sold โซลด ขาย
96 serve เสิฝ served เสิฝ เสิร์ฟ
97 set เซ็ท set จัด
98 shake เชค shook  ชุค เขย่า สั่น
99 shine ชายน shone  โชน ส่องแสง
100 shop ช็อพ shopped ช็อพท จ่ายตลาด
101 shrink ชริงค shrank  ชแรงค หดลง สั้นลง
102 sing ซิง sang แซง ร้องเพลง
103 sink ซิงค sank แซงค จม ถอยลง
104 sit ซิท sat แซ็ท นั้ง
105 sleep สลีพ slept  สเล็พท นอนหลับ
106 slide สไลด slid สลิด สื่นไถล, เลื่อนไป
107 smoke สโมค smoked สโมคท สูบบุหรี่
108 sneeze สนีส sneezed สนีสด จาม
109 snow สโน snowed สโนด หิมะตก
110 speak สปีค spoke สโปค พูด
111 spin สปิน spun สปัน ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย
112 split สปลิท split แตก, แยก
113 spring สปริง sprang สแปรง โดดอย่างเร็ว, เด้ง
114 stay สเต stayed สเตด พักอาศัย
115 sting สติง stung  สตัง ต่อย, แทง
116 stink สติงค stank สแตงค ส่งกลิ่นเหม็น
117 stop สต็อพ stopped สต็อพท หยุด
118 strike สไตรค struck สตรัค ตี, ต่อย? กระทบ
119 string สตริง strung สตรัง ผูกเชือก ขึงสาย
120 study สตัดดิ studied สตัดดิด เรียน
121 swear สแว swore สวอ สาบาน ปฏิญาณ
122 swell สเว็ล swelled สเว็ลด โตขึ้น หนาขึ้น
123 swim สวิม swam สแวม ว่ายนํ้า
124 swing สวิง swung สวัง แกว่ง, เหวี่ยง
125 take เทค took ทุค เอา พาไป
126 talk ทอค talked ทอคท สนทนา
127 teach ทีช taught ทอท สอน
128 tell เท็ล told โทลด บอก
129 think ธิง thought  ธอท คิด
130 throw ธโร threw ธรู เหวี่ยง ขว้าง
131 travel แทรเวิล traveled แทรเวิลด ท่องเที่ยว
132 visit วิสิท visited วิสิทเท็ด เยี่ยม  เที่ยว
133 wait เวท waited เวททิด รอ
134 wake เวค woke โวค ตื่น, ปลุก
135 want ว็อนท wanted ว็อนทิด ต้องการ
136 wash วอช washed วอชท ล้าง
137 watch ว็อทช watched ว็อทชท ดู
138 wear แว wore วอ สวม, ใส่
139 weave วีฝ wove โวฝ ทอผ้า, สาน
140 win วิน won ว็อน ชนะ
141 work เวิค worked เวิคท ทำงาน
142 write ไรท wrote โรท เขียน

กริยาช่อง2 ที่ใช้กันบ่อยๆ ที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น ก็มีเท่านี้แหละครับ เอาไปเรียนรู้และจดจำกันนะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 1046

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *