Menu

What day is it today? วันนี้คือวันอะไร

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน What day is it today?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่า วันนี้วันอะไร และวันนี้วันที่เท่าไหร่

วันนี้วันอะไร

A: What day is it today?
ว็อท เด อิส อิท ทุเด
มัน เป็น วัน อะไร วันนี้ (วันนี้เป็นวันอะไร)

 

B: It’s Monday. What’s the date today?
อิทส มั๊นเด ว็อทส เดอะ เดท ทุเด
มัน เป็น วันจันทร์  วันนี้ คือ วันที่ เท่าไหร่)

 

A: Today is the fourth of January.
ทุเด อิส เดอะ ฟอธ ออฟ แจ๊นยัวริ
วันนี้ คือ วันที่ 4 เดือนมกราคม

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

fourth แปลว่า ลำดับที่ 4 ใช้กับตึกหมายถึง ชั้นสี่ ใช้กับวันที่หมายถึง วันที่สี่

What’s the date today? แปลว่า วันที่ คือ อะไร วันนี้ แต่แปลเอาใจความคือ วันนี้วันที่เท่าไหร่

Today is the fourth of January. แปลว่า วันนี้ คือ วันที่สี่ ของ เดือนมกราคม

เรียนรู้เพิ่มเติม

คำศัพท์

whatว็อทอะไร
dayเดวัน
isอิสเป็น อยู่ คือ
itอิทมัน
todayทุเดวันนี้
Mondayมั๊นเดวันจันทร์
dateเดทวันที่
fourthฟอธลำดับที่สี่
ofออฟของ
Januaryแจ๊นยัวริมกราคม
theเดอะ– (ไม่ต้องแปล)
advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *