Menu

What do you want to be when you grow up? คุณอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน What do you want to be when you grow up?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่า คุณอยากจะเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น

คุณอยากเป็นอะไร

A: What do you want to be when you grow up?
ว็อท ดู ยู ว็อน ทุ บี เว็น ยู กโร อัพ
คุณ อยาก เป็น อะไร เมื่อ คุณ โต ขึ้น

 

B: I want to be a singer.
ไอ ว็อน ทุ บี อะ ซิ๊งเงอะ
ฉัน อยาก เป็น นักร้อง

 

B: How about you?
ฮาว อะเบ๊า ยู
แล้วคุณล่ะ

 

A: I wan to be a cook.
ไอ ว็อน ทุ บี อะ คุค
ผม อยาก เป็น กุ๊ก

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

อีกประโยคหนึ่งที่ถามว่าอยากเป็นอะไรเมื่่อโตขึ้น คือ

What do you want to be when you’re older?
ว็อท ดู ยู ว็อน ทุ บี เว็น ยัว โอลเดอะ
คุณ อยาก เป็น อะไร เมื่่อ คุณ แก่ ขึ้น

How about………….. เป็นสำนวน แปลว่า แล้ว………..ล่ะ

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติม

คำศัพท์

whatว็อทอะไร
do (1)ดูทำ
youยูคุณ
wantว็อนต้องการ
toทูที่จะ , สู่
beบีเป็น
when (2)เว็นเมื่อไหร่, เมื่อ
growกโรโต
upอัพขึ้น
Iไอฉัน
aอะหนึ่ง
singerซิ๊งเงอะนักร้อง
howฮาวอย่างไร
aboutอะเบ๊าทเกี่ยวกับ, ประมาณ
cookคุคกุ๊ก

1 do แปลว่า ทำ แต่ในประโยคคำถามไม่ต้องแปล แต่ถ้ามี do 2 ตัว ให้แปลหนึ่งตัว

2 when ใช้ในคำถามแปลว่าเมื่อไหร่ ใช้เป็นคำเชื่อมแปลว่า เมื่อ

advertisement

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *