What time does your school start? โรงเรียนคุณเริ่มกี่โมง บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน What time does your school start? บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่า โรงเรียนคุณเริ่มกี่โมง คำว่าเริ่มหมายความว่าเริ่มตั้งแต่การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้านะครับ…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ What time does your class start?

A: What time does your school start?
ว็อท ไทม ดัส ยัว สกูล สตาท
โรงเรียน ของคุณ เริ่ม กี่โมง

B: It starts at 8 o’clock.
อิท สตาทส แอ็ท เอท เออะคล็อค
มัน เริ่ม เวลา 8 นาฬิกา

B: What time does your school end?
ว็อท ไทม ดัส ยัว สกูล เอ็นดึ
โรงเรียน ของคุณ เลิก กี่โมง

A: It ends at 3 o’clock.
อิท เอ็นส แอ็ท ธรี เออะคล็อค
มัน เลิก เวลา 3 นาฬิกา (เลิกเวลาสามโมงเย็น)


อ่านเพิ่มเติม

end แปลว่า จบ สิ้นสุด อีกคำที่สามารถใช้แทนกันได้คือ finish

What time does your school finish?
ว็อท ไทม ดัส ยัว สกูล ฟิ๊นนิช
โรงเรียนของคุณเลิกกี่โมง

What แปลว่า อะไร
time แปลว่า เวลา

What time แปลว่า เวลาเท่าไหร่ หรือ กี่โมง

o’clock ย่อมาจาก of the clock แปลว่า ของนาฬิกา

เรียนรู้ความแตกต่างการบอกเวลาไทย-อังกฤษ

ความแตกต่างการบอกเวลาไทย-เวลาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 15

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *