What’s your nationality? สัญชาติของคุณคืออะไร – บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน What’s your nationality?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่า คุณมีสัญชาติอะไร

A: What nationality are you?
ว็อท แน๊ชแน็ลเลอะทิ อา ยู
คุณ คือ สัญชาติ อะไร (คุณมีสัญชาติอะไร)
B: I’m American.
ไอม อะเม๊ริเคิน
ผม คือ สัญชาติอเมริกัน (ผมมีสัญชาติอเมริกัน)
B: What’s your nationality?
ว็อทส ยัว แน๊ชแนลเลอะทิ
สัญชาติ ของ คุณคือ อะไร
A: I’m English.
ไอม อิ๊งลิช
ฉัน คือ สัญชาติอังกฤษ (ฉันมีสัญชาติอังกฤษ)

 คำศัพท์

what ว็อท อะไร
nationality แน๊ชแนลเลอะทิ สัญชาติ
are อา เป็น อยู่ คือ
you ยู คุณ
I’m ไอม ฉัน คือ
English อิ๊งลิช สัญชาติอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
What’s ว็อทส อะไร คือ
your ยัว ของคุณ
American อะเม๊ริเคิน สัญชาติอเมริกัน

I’m ย่อมาจาก I am

What’s ย่อมาจาก What is

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 34

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *