Menu

การสอนภาษาอังกฤษ Archive

การโฟกัสหรือดึงความสนใจนักเรียน : เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

Focusing โฟกัสซิง การโฟกัสนักเรียน หรือการดึงความสนใจนักเรียน เอาไว้ใช้เพื่อให้นักเรียนหยุดกิจกรรมต่างๆ และหันเหความสนใจของนักเรียนมาที่ตัวครู และมองมาที่ครู เพื่อครูจะได้บอกนักเรียนต่อไปว่าจะให้ทำอะไร หรือถ้าเห็นว่านักเรียนเริ่มไม่สนใจก้สามารถใช้ได้เหมือนกัน การโฟกัสจะเริ่มที่คุณครูก่อน แล้วนักเรียนทำตาม ส่วนใหญ่จะเป็นคำพูด หรือคำคล้องจอง ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอันนะครับ เอาสักอัน สองอันก็พอ เช่น Focusing one ครู : class! นักเรียน : Yes! ครู : class, class! นักเรียน : Yes, yes! Focusing two ครู : One two three, eyes on me! นักเรียน : One two, eyes on you! Focusing three ครู : One

การสอนภาษาอังกฤษ รวมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เกม เพลง สื่อการสอน

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การสอน ภาษาอังกฤษ คือ.. การสอนภาษาอังกฤษก็เหมือนกับภาษาอื่นๆนั่นแหละ เป็นการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ฟังดูน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ถ้าสอนตามตำรา ถึงเวลาก็ให้นักเรียนเปิดหนังสือ ฝึกอ่าน ทำแบบฝึกหัด ตรวจงาน แล้วก็จบชั่วโมง แต่จริงๆแล้ว การสอนภาษาอังกฤษ ก็มีวิธีการสอน เหมือนกับวิชาอื่นๆนั่นแหละครับ เขาเลยเรียกการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ดูเท่ห์ๆว่า “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ” หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือ วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกนั่นเอง การสอนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้นก็แตกต่างกันอีก การสอนภาษาอังกฤษอนุบาลหรือสำหรับเด็กๆ ก็จะเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการฟังและพูดเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ และประโยคสั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนจดจำได้ง่าย และเทคนิคการสอนก็จะเป็นการเน้นไปที่เพลง กับเกมเป็นส่วนใหญ่ การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ก็ยังคงเป็นการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้คำศัพท์ง่ายๆ ประโยคสั้นๆ โดยใช้เพลง เกม และบทสนทนาสั้นๆ  แต่จะใช้คำศัพท์และประโยคที่ยากขึ้นมา และอาจจะเริ่มสอนไวยากรณ์ในระดับพื้นฐานง่ายๆ ส่วนในระดับการสอนในระดับมัธยมขึ้นไป จะเริ่มสอนหลักภาษาหรือไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ เขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษา  พร้อมนี้ก็จะเสริมด้วย”เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆในสถานการณ์ต่างๆได้ จะเห็นได้ว่าการสอนภาษาอังกฤษก็คล้ายกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เริ่มจากเรื่องง่ายๆ ไปหายาก แต่เท่าที่พบเจอปรากฎว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุผล ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร สื่อสารได้ไม่ดีพอกับผลที่คาดหวังที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนี้แล้ว