skip to Main Content

การใช้ dare – daren’t คำอธิบายพร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ

การใช้ dare ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เพียงแต่จดจำความหมาย และโครงสร้างประโยคก็สามารถใช้ dare ได้อย่างถูกต้องแล้ว การใช้ dare dare เป็น semi-modal verb คือ กึ่งกริยาช่วยนั่นเอง เพราะคำว่า dare สามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย ถ้าเป็นกริยาช่วยแปลว่า  "กล้า"  ถ้าเป็นกริยาหลัก แปลว่า "กล้า" หรือ "ท้าทาย" dare เป็น กริยาช่วย ประโยคบอกเล่าใช้ dare + กริยาหลัก ประโยคปฏิเสธใช้ dare not + กริยาหลัก / daren't + กริยาหลัก ประโยคคำถาม Dare…

Read More