skip to Main Content

needed แปลว่าอะไร ใช้ยังไง อธิบายการใช้ need กับ need to เข้าใจง่ายๆ

needed เป็นกริยาช่อง 2 ของ need นั่นเอง การใช้ need ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เพียงแต่จดจำความหมาย และโครงสร้างประโยคก็สามารถใช้ needได้อย่างถูกต้องแล้ว การใช้ need needed need เป็น semi-modal verb คือ กึ่งกริยาช่วยนั่นเอง เพราะคำว่า need สามารถเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย ถ้าเป็นกริยาช่วยแปลว่า  "จำเป็นต้อง"  ถ้าเป็นกริยาหลัก แปลว่า "ต้องการ" ♦ need เป็น กริยาช่วย ประโยคบอกเล่าใช้ need + กริยาหลัก ประโยคปฏิเสธใช้ need not +…

Read More