skip to Main Content

ought to แปลว่าอะไร อธิบายการใช้ ought to กับ should ฉบับเข้าใจง่ายๆ

ought to เป็นกริยาช่วยตัวหนึ่งจากทั้งหมด 24 ตัว การใช้  ought to ก็คล้ายๆกับ should และทั้งสองคำนี้สามารถที่จะใช้แทนกันได้เลยในบางบริบท ศึกษาการใช้ should กับ ought to การใช้ ought to ought to คือ กริยาช่วยตัวหนึ่งจาก 24 ตัว แปลว่า ควรจะ หรือน่าจะก็ได้ ought to เป็น กริยาช่วย ประโยคบอกเล่าใช้ ought to + กริยาหลัก ประโยคปฏิเสธใช้ ought not…

Read More