skip to Main Content

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ม. 6 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ คำอธิบาย 1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 89 หน้า) : จำนวน 190 ข้อ ประกอบด้วย Part I : Speaking Ability ข้อ 1- 40 Part II : Writing Ability ข้อ 41- 90 Part III : Reading…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ม. 3 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ คำอธิบาย 1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 55 หน้า) : จำนวน 285 ข้อ ประกอบด้วย Part I : Conversation ข้อ 1- 65 Part II : Non-Text Information ข้อ 66- 125 Part III : Structure ข้อ…

Read More

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ข้อสอบมาตรฐาน

ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้น ป. 6 ที่นำมาฝากนี้เป็นข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้น โดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานที่เหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย แต่อาจจะเป็นข้อสอบที่ยากนิดหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ภาษายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็ลองเอาไปศึกษาดูกันครับ ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ชุด ชุดละประมาณ 200 ข้อ คำอธิบาย 1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 50 หน้า) : จำนวน 206 ข้อ ประกอบด้วย Part I : Conversation ข้อ 1- 60 Part II : Non-Text ข้อ 61- 95…

Read More