skip to Main Content

คำนามนับไม่ได้ที่ใช้บ่อย Uncountable Nouns

คำนามนับไม่ได้ คือคำนามที่ไม่สามารถนับได้เป็นตัวๆครับ ส่วนมากจะเป็นของเหลว แต่คำนามต่อไปนี้ฝรั่งถือว่านับไม่ได้ ถึงแม้ว่าคนไทยถือว่านับได้ก็ตาม ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ "นามนับได้ นับไม่ได้ดูตรงไหน" และสังเกตดีๆ คำนามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "ความ และการ" เป็นคำนามที่เป็นนามธรรม ก็นับไม่ได้เช่นกัน และเขาก็ไม่นับกันด้วย แต่นามที่เป็นวัตถุและสสาร ก็จะมีวิธีการนับอยู่นะครับ ซึ่งไม่ได้นับที่ตัวคำนามตรงๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ หลักการคร่าวๆนามนับได้ นามนับไม่ได้ ⇐ เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ ข้อสังเกตุนามนับได้ นามนับไม่ได้ ⇐ เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒ การนับคำนามที่นับไม่ได้  ⇐   คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล air แอ อากาศ beef บีฟ…

Read More