skip to Main Content

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 10

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สิบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 10 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง…

Read More

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 9

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่เก้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 9 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง…

Read More

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 8

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่แปด คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 8 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง…

Read More

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 7

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่เจ็ด คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 7 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง…

Read More

หน้าหลักทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำที่ใช้บ่อย จำนวน 20 ชุด

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำที่ใช้บ่อย จำนวน 20 ชุด ถ้าทุกคนสามารถผ่านด่านทั้งหมดนี้ได้ แสดงว่าเริ่มรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งกันแล้ว ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เจ้าของภาษาเองถือว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน ♦ เกี่ยวกับทดสอบคำศัพท์ 1000 คำ ในหน้านี้ได้จัดทำแบบทดสอบคำศัพท์เอาไว้จำนวน 1000 คำด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดทำคำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้นจำนวน 350 คำมาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยแบบทดสอบจำนวน 18 ชุด จัดทำชุดละ 20 คำ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้คำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้น ♣ ทดสอบคำศัพท์พื้นฐาน 350 คำ ♣ สำหรับในหน่วยนี้ได้จัดทำข้อสอบจำนวน 20 ชุด ในแต่ละชุดจะมีจำนวน 50 คำด้วยกัน แบบทดสอบจะเริ่มจากคำที่ใช้บ่อยสุดๆมาจำทำเป็นแบบทดสอบในชุดต้นๆ เกณฑ์การผ่านกำหนดไว้ที่ 80 %…

Read More

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 6

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่หก คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 6 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง…

Read More

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 5

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ห้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 5 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง…

Read More

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 4

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สี่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 4 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง Social…

Read More

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 3

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สาม คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 3 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง…

Read More

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่ 2

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำ ชุดที่สอง คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาจัดทำเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ เกี่ยวกับแบบทดสอบ 1000 คำ เป็นข้อสอบชุด ที่ 2 จากทั้งหมด 20 ชุด ข้อมีทั้งหมด 50 ข้อ  50 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 40 คะแนน คิดเป็น 80% ผลคะแนนจะแสดงหลังจากทำแบบทดสอบ บอกว่าคุณได้กี่คะแนน เช่น "You got 30 out of 50 correct"  หมายความว่าคุณได้ 30 คะแนนจาก 50 คะแนน สามารถแชร์ผลคะแนนไปยัง…

Read More