skip to Main Content

ตัวอย่างหน้าปกวิจัยภาษาอังกฤษ เขาจัดหน้าปกวิทยานิพนธ์อย่างไร

หน้าปกของงานวิจัยภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ตามแต่ จะมีรูปแบบหรือฟอร์แม็ตแต่ละมหาวิทยาลัย จะกำหนดออกมาไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไหน ก็ให้ยึดรูปแบบของที่นั่น วันนี้จะขอยกตัวอย่างรูปแบบหน้าปกของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ได้ชมดูกันนะครับ ว่าแตกต่างกันหรือหมือนกันอย่างไร ตัวอย่างรูปแบบหน้าปกวิจัยภาษาอังกฤษ ลองดูรูปแบบหน้าปกของแต่ละมหาลัยนะครับ ว่ามีรูปแบบอะไรบ้างที่เหมือนกัน และมีอะไรบ้างที่ต่างกัน อันที่หนึ่ง คือ รูปแบบหน้าปกงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันที่สอง คือ รูปแบบหน้าปกงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล อันที่สาม คือ รูปแบบหน้าปกงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

Read More