skip to Main Content

ประธานเอกพจน์ พหูพจน์ มีอะไรบ้าง สังเกตตรงไหน

ถ้ายังไม่รู้ว่า เอกพจน์ พหูพจน์คืออะไร กลับไปศึกษาเรื่อง เอกพจน์ พหูพจน์ ก่อน ประธาน เอกพจน์ คือ ผู้กระทำคนเดียว ประธานพหูพจน์ คือ ผู้กระทำหลายคน ประธานเอกพจน์ พหูพจน์ มีอะไรบ้าง ประธานของประโยคส่วนใหญ่จะมาจากคำนาม และสรรพนาม (นอกจากนี้ยังมี Gerund และ  คำกริยาที่นำหน้าด้วย To) ประธานเอกพจน์ เช่น คำนามเอกพจน์   เช่น a dog, a man, a teacher, a pen, a bank, John,…

Read More