skip to Main Content

พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทย เทียบกันอย่างนี้นะครับ

พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทยต่อไปนี้ เป็นการเทียบเคียงเพื่อนำมาเขียนคำกำกับการอ่านให้กับผู้ที่อ่านไม่ออก ให้สามารถพอที่จะสะกดภาษาอังกฤษได้ แต่ถ้าจะอ่านคำศัพท์ให้เป๊ะเลยเนี่ย ต้องไปดูคำอ่านที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงนะครับ เรียกว่า Phonetic Symbols พยัญชนะภาษอังกฤษ เทียบกับพยัญชนะภาษาไทย b ตัวบี เทียบเท่ากับ  บ  เช่น bat - แบ็ท cab - แค็บ c ตัวซี เทียบเท่ากับ ค, ซ  เช่น cow - คาว  cent - เซ็นท d ตัว ดี เทียบเท่ากับ ด   …

Read More