Tag Archives: สุภาษิตภาษาอังกฤษ

สุภาษิตภาษาอังกฤษ
สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverb) เทียบสํานวนสุภาษิตภาษาอังกฤษกับไทยพร้อมคำแปล

สุภาษิตภาษาอังกฤษ คือ Proverb  เป็นประโยคสั้นๆที่กล่าวแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง ไม่ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไหนก็จะมีคำสุภาษิตด้วยกันทั้งสิ้น  มีสุภาษิตบางประโยคที่คล้ายคลึงกันสามารถเทียบเคียงกันได้ และมีบางประโยคที่ไม่อาจเทียบเคียงกันได้ก็มีเช่นกัน เนื่องจากความแตกต่างกันทางบริบทของสังคม สุภาษิตภาษาอังกฤษเทียบเคียงกับภาษาไทย สุภาษิตที่นำมาเทียบเคียงกัน บางอันก็จะคล้ายกันเหมือนแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเลย ส่วนบางอันก็จะออกแค่แนวคล้ายๆกัน [...]