skip to Main Content

หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาษาอังกฤษคือ?

หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานราชการ น่าจะใช้แทนกันได้นะครับ ถ้าเราดูคำแปลจาก Google หรือ จาก Dictionary oneline เขาจะแปลว่า Government Sector ก็มีนะ ซึ่งก็ยังไม่ตรงกับศัพท์ที่เขาบัญญติใช้กัน หน่วยงานของรัฐ และส่วนราชการภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐ ภาษาอังกฤษ คือ The state agencies state  เสตท แปลว่า รัฐ ความหมายก็คือ ประเทศนั่นเอง agencies เอ๊เจินซีส แปลว่า องค์กรรัฐ   The state agencies แปลตามคำศัพท์คือ องค์กรรัฐของประเทศ สวนราชการ ภาษาอังกฤษ คือ…

Read More