skip to Main Content

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเพื่อนของฉัน My Best Friend

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุด My Best Friend ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Best Friend เกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันกันนะครับ  เป็นการเขียนบรรยายว่า เพื่อนของฉันเป็นใคร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร พวกเราชอบทำกิจกรรมอะไรร่วมกัน และกิจกรรมที่จดจำไม่ลืมคือะไร ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ The people I spend the most time with are my sisters, Elizabeth and Carrie. I really like spending time with them. They are the best…

Read More