skip to Main Content

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับตัวฉัน Myself

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวฉัน Myself ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ Myself เกี่ยวกับฉันกันนะครับ  เป็นการเขียนบรรยายว่า ฉันชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ อาศัยอยู่ที่ไหน ลักษณะเป็นอย่างไร ชื่นชอบกีฬาอะไร ชอบอาหารชนิดไหน ชอบอ่านหนังสืออะไร ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ My name is Angela. I am ten years old. My birthday is November 3rd. I live in Chicago, Illinois with my mom, my dad, my two…

Read More

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องบ้านของฉัน My House

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบ้านของฉัน My House ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My House เกี่ยวกับบ้านของฉันกันนะครับ  เป็นการเขียนบรรยายว่า ฉันอยู่ที่ไหน บ้านของฉันตั้งอยู่ที่ไหน มีใครบ้างอยู่บ้านหลังนี้ ลักษณะของบ้านเป็นอย่างไร มีกี่ห้อง ห้องอะไรบ้าง ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ I live in a big house in Chicago, Illinois. It is on 4th Street. I live there with my mom, my dad, my two sisters,…

Read More

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเพื่อนของฉัน My Best Friend

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุด My Best Friend ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Best Friend เกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันกันนะครับ  เป็นการเขียนบรรยายว่า เพื่อนของฉันเป็นใคร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร พวกเราชอบทำกิจกรรมอะไรร่วมกัน และกิจกรรมที่จดจำไม่ลืมคือะไร ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ The people I spend the most time with are my sisters, Elizabeth and Carrie. I really like spending time with them. They are the best…

Read More

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเวลาว่าง My Free Time

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลาว่าง My Free Time ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Free Time เกี่ยวกับเวลาว่างของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่า สิ่งที่ฉันทำยามว่ามีอะไรบ้าง และมีอะไรที่โปรดปรานเป็นพิเศษ และกิจกรรมต่างๆที่ทำ ฉันมักจะร่วมกิจกรรมกับใครบ้าง ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ There are lots of different things that I like to do in my free time. My favorite thing to do after school is to play…

Read More

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องสัตว์เลี้ยง My Pet

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง My Pet ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Pet เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่า สัตว์เลี้ยงของฉันคืออะไร ชื่ออะไร นิสัยเป็นอย่งไร ลักษณะรูปร่าง และมันชอบเล่นอะไรเป็นพิเศษ ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ I have a pet. My pet is my best friend. His name is Sparky, and he is a German shepherd dog. He is four years old.…

Read More

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเมืองของฉัน My Town

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเมืองของฉัน My Town ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Town เกี่ยวกับเมืองของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่าเมืองของเราเป็นอย่างไร ตั้งอยู่ที่ไหน สภาพของเมืองและภูมิอากาศเป็นอย่างไร และมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ I live in a big city. It is called Chicago. It is located in the state of Illinois. More than two and a half million people live here!…

Read More

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องโรงเรียน My School

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน My School ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My School เกี่ยวกับโรงเรียนของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่าตัวเราอยู่ชั้นไหน โรงเรียนชื่อว่าอะไร โรงเรียนเปิดสอนระดับใดบ้าง ในโรงเรียนมีอาคารประกอบอะไรบ้าง ครูประจำชั้นชื่ออะไร นิสัยเป็นอย่างไร วิชาที่ชอบและไม่ชอบเลยคืออะไร ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ I am in the fourth grade at Martin Luther King Elementary School. My school has kindergarten, first grade, second grade, third grade, fourth grade, and…

Read More

เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องครอบครัว My family

เรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว My Family ในวันนี้เราจะมาหัดเขียนเรียงความ My Family เกี่ยวกับครอบครัวของฉันกันนะครับ เป็นการเขียนแนะนำว่าครอบครัวของเราเป็นอย่างไร มีใครบ้างในครอบครัว ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่กันบ้าง ทำงานอะไรกัน และภูมิหลังของพ่อแม่เป็นใครมาจากไหน ถ้าสามารถที่จะเขียนหรือพูดบรรยายได้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยครับ I have a big family. I live with my mom, my dad, my two sisters, and my brother. Both of my sisters are older than me,…

Read More