skip to Main Content

gerund คืออะไร หลักการใช้ Gerund มีอะไรบ้าง เอาให้เคลียร์กันไปเลยอย่าช้า

gerund คืออะไร หลักการใช้ gerund มีอะไรบ้าง เราจะมาเคลียร์กันให้กระจ่างไปเลยวันนี้ ได้ยินแต่เขาพูดกันว่า เจอรันๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่ เฉลยเป็นนัยๆก่อนว่า Gerund มันก็คือกริยาที่เติม ing เพื่อทำหน้าที่เป็นคำนาม (Noun) นั่นเอง Gerund คืออะไร จากคำนิยามของ Cambridge Dictionary Gerund : a word ending in "-ing" that is made from a verb and used like a noun Gerund (เจ๊อเรินดึ) คือ คำที่ลงท้ายด้วย ing ซึ่งสร้างจากคำกริยาและใช้เสมือนคำนาม…

Read More