skip to Main Content

question tag คืออะไร อธิบายหลักการใช้ question tag ชัดเจน เข้าใจง่าย!

Question Tag คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร และโครงสร้างมันเป็นอย่างไร ยากมั๊ย! : Question Tag คือ กลุ่มคำที่ต่อท้ายประโยค เพื่อทำให้เป็นประโยคคำถาม ใช้ในบทสนทนาทั่วๆไป โครงสร้างของประโยคหลัก และ Question Tag จะสัมพันธ์กัน หรือพูดง่ายๆคือ เป็น Tense เดียวกันนั่นเอง Question Tag คืออะไร ก่อนที่คุณจะมาเรียนรู้เรื่อง Question Tag ต้องแน่ใจก่อนนะว่าคุณเข้าใจเรื่อง Tense มาแล้ว เพราะบทเรียนนี้ เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องมาจากเรื่อง Tense 12  และก่อนที่จะไปเรียนรู้หลักการใช้  และโครงสร้าง เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Question Tag…

Read More