Menu

การนับวันที่ และชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ

การนับวันที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือการนับลำดับที่นั่นเองครับถ้าพูดกันง่ายๆ แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าลำดับที่มันคืออะไรก็จะงงเพิ่มอีกอยู่ดี งั้นมาดูคำอธิบายกันดีกว่านะครับ

ตัวเลข (Number) ในภาษาอังกฤษมีสองชนิด

1. Cardinal Number ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า…… เอาไว้นับว่า คนมีกี่คน สัตว์กี่ตัว สิ่งของมีกี่อัน เช่น  two boys (เด็กชายสองคน)  three cats (แมวสามตัว) five cars (รถยนต์ 5 คัน) เป็นต้น

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ เอาไว้บอกลำดับของสิ่งต่างๆ ที่เห็นบ่อยๆคือ วันที่ กับชั้นของตึก ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างการนำไปใช้ให้ดูสักสองประโยคแล้วกัน

I was born on the first of July.

I was born on the 1st of July.

ฉันเกิดวัน(ลำดับ)ที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคม

I live on the thrid floor.

I live on the 3rd floor.

ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม

The third boy is my brother.

เด็กชายลำดับที่ 3 คือ พี่ชายของฉัน

It is my first day here.

มันคือวันที่หนึ่ง (วันแรก) ของผมที่นี่

หมายความว่า ผมมาที่นี่เป็นวันแรก

ทีนี้มาดูการนับนะครับว่าเขานับกันอย่างไร ถ้าเขียนเป็นเลขอารบิคต้องมีอักษรสองตัวท้ายพ่วงเข้าไปด้วย และเวลาอ่านให้เติม the นำหน้าด้วยนะครับ เช่น 1st อ่านว่า เดอะ เฟิสท เป็นต้น

1stfirstเฟิสทที่หนึ่ง
2ndsecondเซ๊เคินดที่สอง
3rdthirdเธิดที่สาม
4thfourthฟอธที่สี่
5thfifthฟิฟธที่ห้า
6thsixthซิกซธที่หก
7thseventhเซ็ฝเวินธที่เจ็ด
8theighthเอทธที่แปด
9thninthไนนธที่เก้า
10thtenthเท็นธที่สิบ
11theleventhอิเล็ฝเวินธที่สิบเอ็ด
12thtwelfthเทว็ลฟธที่สิบสอง
13ththirteenthเธอที๊นธที่สิบสาม
14thfourteenthฟอที๊นธที่สิบสี่
15thfifteenthฟิฟที๊นธที่สิบห้า
16thsixteenthซิกซที๊นธที่สิบหก
17thseventeenthเซ็ฝเวินที๊นธที่สิบเจ็ด
18theighteenthเอทที๊นธที่สิบแปด
19thnineteenthไนนที๊นธที่สิบเก้า
20thtwentiethเทว็นทิเอ็ธที่ยี่สิบ
21sttwenty-firstทเว็นทิเฟิสทที่ยี่สิบเอ็ด
22ndtwenty-secondเทว็นทิเซ๊เคินดที่ยี่สิบสอง
23rdtwenty-thirdเทว็นทิเธิดที่ยี่สิบสาม
24thtwenty-fourthเทว็นทิฟอธที่ยี่สิบสี่
25thtwenty-fifthเทว็นทิฟิฟธที่ยี่สิบห้า
26thtwenty-sixthเทว็นทิซิกซธที่ยี่สิบหก
27thtwenty-seventhเทว็นทิเซ็ฝเวินธที่ยี่สิบเจ็ด
28thtwenty-eighthเทว็นทิเอทธที่ยี่สิบแปด
29thtwenty-ninthเทว็นทิไนนธที่ยี่สิบเก้า
30ththirtiethเธ๊อทิเอ็ธที่สามสิบ
31stthirty-firstเธ๊อทิเฟิสทที่สามสิบเอ็ด

 


.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *