Menu

How many people are there in your family? ในครอบครัวของคุณมีกี่คน

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน How many people are there in your family?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเพื่อถามว่า ในครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คน

ครอบครัวคุณมีกี่คน

A: How many people are there in your family?
ฮาว เม็นนิ พี๊เพิล อา แด อิน ยัว แฟ๊มลิ
ใน ครอบครัว ของคุณ มี กี่ คน

 

B: There are five people. What about you?
แด อา ไฟฝ พี๊เพิล ว็อท อะเบ๊า ยู
มี ห้า คน แล้วคุณล่ะ

 

A: There are three people in my family.
แด อา ธรี พี๊เพิล อิน มาย แฟ๊มลิ
มี สาม คน ใน ครอบครัว ของฉัน

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

there แปลว่า ที่นั่น
are แปลว่า เป็น อยู่ คือ
แต่ there are แปลว่า มี

how แปลว่า อย่างไร
many แปลว่า มาก
How many แปลว่า มากอย่างไร แปลเป็นไทยว่า มากแค่ไหน หรือ กี่

What about………….. เป็นสำนวน แปลว่า แล้ว………..ล่ะ

คำศัพท์

howฮาวอย่างไร
manyเม็นนิมาก
peopleพี๊เพิลคน, ประชาชน
areอาเป็น อยู่ คือ
thereแดที่นั่น
inอินใน
yourยัวของคุณ
familyแฟ๊มลิครอบครัว
myมายของฉัน
whatว็อทอะไร
aboutอะเบ๊าเกี่ยวกับ, ประมาณ
youยูคุณ

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *