กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาษาอังกฤษ ชื่อหน่วยงานในกระทรวง Ministry of Agriculture and Cooperatives

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives) มีหน่วยงานอะไรบ้างที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้ และพวกเรารู้จักทุกหน่วยงานหรือเปล่า

 กระทรวงเกษตรภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Agricultural Extension – กรมส่งเสริมการเกษตร
Department of Agriculture – กรมวิชาการเกษตร
Department of Cooperative Auditing – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Department of Fisheries – กรมประมง
Department of Livestock Development – กรมปศุสัตว์
Department of Royal Rain and Agricultural Aviation – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Office of Agricultural Economics – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Office of the Minister – สำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary – สำนักงานปลัดกระทรวง
The Agricultural Land Reform Office – สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษ
The Cooperative Promotion Department – กรมส่งเสริมสหกรณ์
The Land Development Department – กรมพัฒนาที่ดิน
The National Agricultural and Food Products Standards Office – สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
The Queen Sirikit Department of Sericulture – กรมหม่อนไหม
The Rice Department – กรมการข้าว
The Royal Irrigation Department – กรมชลประทาน
The Marketing Organization for Farmers – องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)
Fish Marketing Organization – องค์การสะพานปลา
Institute of High-Land Research and Development – สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
Office of the Agricultural Museum in Honor of His Majesty the King – สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Dairy Farming Promotion Organization of Thailand – องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
The Rubber Authority of Thailand (RAT) – การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
The Agricultural Research Development Office – สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *