่100 คํากริยาภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยสุดๆ พร้อมคำอ่านคำแปล!

คำกริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสุดๆ 100 อันดับแรก คำกริยาที่นำมานี้ไม่ได้เรียงตามลำดับตัวอักษรนะครับ แต่เรียงลำดับจาการใช้งานบ่อยที่สุดลงไป ดังนั้นคำที่ปรากฎก่อนเพื่อนแสดงว่าเป็นคำนั้นคือคำที่สามารถพบเห็นได้บ่อยกว่าคำอื่นๆ

่100 คํากริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสุด

คำกริยาภาษาอังกฤษ

คำกริยาทั้งหมดมีกี่คำคงไม่มีใครมานั่งนับกันนะครับ การจะเรียนรู้คำศัพท์ทุกคำคงจะเป็นไปไม่ได้แน่นอน ดังนั้นสิ่งที่เราควรเรียนรู้คือ การเรียนรู้คำพื้นฐานเป็นเบื้องต้น แล้วค่อยขยับขยายไปเรียนคำที่ยากขึ้นไปตามลำดับ วันนี้ขอนำเสนอคำกริยาที่ไช้บ่อยๆในลำดับ 100 คำแรกเสียก่อน มีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันเลย

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 be บี เป็น อยู่ คือ
2 have แฮฝ มี
3 do ดู ทำ
4 say เซ พูด
5 go โก ไป
6 get เก็ท เอา ได้รับ
7 make เมค ทำ
8 know โน รู้ รู้จัก
9 think ธิงค คิด
10 take เทค เอา พาไป
11 see ซี เห็น
12 come คัม มา
13 want ว็อนท์ ต้องการ
14 use ยูส ใช้
15 find ไฟนดึ ค้นหา พบ
16 give กิฝ ให้
17 tell เท็ล บอก
18 work เวิค ทำงาน
19 call คอล เรียก โทรหา
20 try ไทรดึ พยายาม
21 ask อาสคึ ถาม
22 need นีด ต้องการ
23 feel ฟีล รู้สึก
24 become บิคั๊ม กลายเป็น
25 leave ลีฝ จากไป
26 put พุท วาง
27 mean มีน หมายถึง
28 keep คีพ เลี้ยง เก็บ
29 let เล็ท ปล่อย อนุญาต
30 begin บิกิ๊น เริ่ม
31 seem ซีม ดูเหมือน
32 help เฮ็ลพ ช่วย ช่วยเหลือ
33 show โช แสดง
34 hear เฮีย ได้ยิน
35 play เพล เล่น
36 run รัน วิ่ง
37 move มูฝ เคลื่อน ย้าย
38 live ลิฝ อาศัยอยู่
39 believe บิลี๊ฝ เชื่อ
40 bring บริง นำมา
41 happen แฮ๊พเพิน เกิดขึ้น
42 write ไรท เขียน
43 sit ซิท นั่ง
44 stand สแตนดึ ยืน
45 lose ลูส หาย แพ้
46 pay เพล จ่าย
47 meet มีท พบปะ
48 include อินคลู๊ด รวมทั้ง
49 continue เคินทิ๊นนิว ดำเนินต่อไป
50 set เซ็ท จัด ตั้ง วาง
51 learn เลิน เรียนรู้
52 change เชนจึ เปลี่ยน
53 lead ลีด นำ นำไป
54 understand อั๊นเดอะสแตนดึ เข้าใจ
55 watch ว็อช ดูเหมือน
56 follow ฟ๊อลโล ติดตาม
57 stop สต็อพ หยุด
58 create คริเอ๊ท สร้าง
59 speak สปีค พูด
60 read รีด อ่าน
61 spend สเป็นดึ ใช้จ่าย ใช้เวลา
62 grow โกร โต ปลูก
63 open โอ๊เพิน เปิด
64 walk วอค เดิน
65 win วิน ชนะ
66 teach ทีช สอน
67 offer อ๊อฟเฟอะ เสนอให้
68 remember ริเม็มเบอะ จำ จำได้
69 consider เคินซิ๊ดเดอะ พิจารณา
70 appear อะเพี๊ย ปรากฏ
71 buy บาย ซื้อ
72 serve เซิฝ เสิร์ฟ
73 die ดาย ตาย
74 send เซ็นดึ ส่ง
75 build บิลดึ สร้าง
76 stay สเต พักอาศัย
77 fall ฟอล หล่น ตก
78 cut คัท ตัด
79 reach รีช เอื้อม
80 kill คิล ฆ่า
81 raise เรส ยก
82 pass พาส ส่งให้
83 sell เซ็ล ขาย
84 decide ดิไซ๊ด ตัดสินใจ
85 return ริเทิ๊น กลับ
86 explain อิกซเปล๊น อธิบาย
87 hope โฮพ หวัง
88 develop ดิเว๊ลเลิพ พัฒนา
89 carry แค๊ริ ถือ
90 break เบรก แตก ทำแตก
91 receive ริซีฝ ได้รับ
92 agree เออะกรี๊ เห็นด้วย
93 support เซอะพ๊อท สนับสนุน
94 hit ฮิท ตี
95 produce เพรอะดิ๊วซ ผลิต
96 eat อีท กิน
97 cover คัฝเวอะ ปกคลุม
98 catch แค็ทช จับ
99 draw ดรอ วาด
100 choose ชูส เลือก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 1667

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *