ชื่อหน่วยงานปกครองและตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีอะไรบ้าง

รวมชื่อหน่วยงานปกครอง และตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มาดูกันสิว่าหน่วยงานปกครองในประเทศของเรา มีหน่วยงานอะไรที่เรารู้จักและไปติดต่อราชการกันบ้าง และเขามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หน่วยงานปกครองภาษาอังกฤษ

ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ ในกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง Department of Provincial Administration
กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior
กรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration
การจดทะเบียน Registration
กำนัน Subdistrict Headman
กิ่งอำเภอ Minor District
เขต District
แขวง Subdistrict
เจ้าพนักงานปกครอง Governing Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 6 Administrative Officer 6
งานทะเบียนทั่วไป General Registration Subsection
งานบัตรประจำตัวประชาชน Identification Card Subsection
ตำบล Subdistrict
ที่ทำการกำนัน Office of the Subdistrict Headman
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน Office of the Village Headman
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ Minor District Office of…หรือ…Minor District Office
ที่ว่าการอำเภอ District Office of… หรือ … District Office
เทศบาล Municipality
นายกเมืองพัทยา Pattaya City Mayor
นายทะเบียนท้องถิ่น Local Registrar
นายทะเบียนอำเภอ District Registrar
นายอำเภอ District Chief
ประธานสภาเมืองพัทยา Chairman of the Pattaya City Council
ปลัดเมืองพัทยา Pattaya City Manager
ปลัดจังหวัด Deputy Governor
ปลัดอำเภอ Deputy District Chief
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ Minor District Chief
ปลัดอำเภออาวุโส Senior Deputy District Chief
ผู้ใหญ่บ้าน Village Headman
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ Assistant District Registrar
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน Assistant Village Headman
ผู้ว่าราชการจังหวัด Governor
ฝ่ายทะเบียนและบัตร Registration and Identification Card Section
ฝ่ายทะเบียนราษฎร Civil Registration Section
เมืองพัทยา The City of Pattaya
รองปลัดเมืองพัทยา Assistant Pattaya City Manager
รองผู้ว่าราชการจังหวัด Vice Governor
ศาลากลางจังหวัด Provincial Hall
สภาเมืองพัทยา Pattaya City Council
สำนักงานเทศบาล Municipality Office of… หรือ …Municipality Office
สำนักงานงานทะเบียน หรือสถานที่ที่เราใช้เก็บทะเบียนต่างๆ Registry Office
สำนักทะเบียน หรือสถานที่ที่เราไปจดทะเบียนต่างๆ Register Office
สำนักปลัดเมืองพัทยา Office of the Pattaya City Manager
หมู่บ้าน Village
หมู่บ้าน Village
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) Provincial Administration Organization
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) Subdistrict Administration Organization
อำเภอ District
อำเภอ/ เขต District
ปฏิบัติราชการแทน… For…ชื่อตำแหน่ง…
รักษาราชการแทน… Acting…ชื่อตำแหน่ง…
ที่มา: กรมการปกครอง [http://www.dopa.go.th/web_pages/m03050000/namee.html]

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 3.6 / 5. Vote count: 7

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *