ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน

ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ ไม่ได้ยากเลยครับ วันนี้เราจะมาอ่านและนับเลข ลําดับที่ 1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน กันนะครับ แน่นอนว่าตัวเลขที่เด็กๆรู้จักกันดีและนับได้แบบคล่องแคล่วเลยคือเลข 1-10 แต่พอเริ่มจาก 11 เป็นต้นไปเริ่มจะติดขัดกันแล้วใช่ไหมเอ่ย

ตัวเลข 1-100

ตัวเลขภาษาอังกฤษที่นาจะยากสำหรับเด็กๆคือ 11-20 หลังจากนั้นเป็นต้นไปจะเริ่มง่ายขึ้น เพราะเป็นการเอาหลักสิบแล้วตามด้วยหลักหน่วยนั่นเอง จะแบ่งอ่านเป็นสองช่วงก็ได้ครับ เช่น 1-50 และ 51-100 ก็ได้

ถ้าเด็กหัดอ่านทุกๆวันรับรองไม่นานก็จะนับได้ทั้งหมดเองแหละครับ ถ้ารู้วิธีการนับเลขแล้วละก็ไม่ว่า 1-1000 หรือ 1-1000000 ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆทันที  สู้ๆ…

อ่านตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข 1-50

ที่ ภาษอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
1 one วัน หนึ่ง
2 two ทู สอง
3 three ธรี สาม
4 four ฟอ สี่
5 five ไฟฝ ห้า
6 six ซิกส์ หก
7 seven เซ็ฝ-เวิน เจ็ด
8 eight เอท แปด
9 nine ไนน์ เก้า
10 ten  เท็น สิบ
11 eleven อิเล็ฝเวิน สิบเอ็ด
12 twelve ทเว็ลฟ์ สิบสอง
13 thirteen เธ๊อทีน สิบสาม
14 fourteen ฟ๊ททีน สิบสี่
15 fifteen ฟิ๊ฟทีน สิบห้า
16 sixteen ซิ๊กสทีน สิบหก
17 seventeen เซ็ฝเวินทีน สิบเจ็ด
18 eighteen เอททีน สิบแปด
19 nineteen ไนน์ทีน สิบเก้า
20 twenty  ทเว็นทิ ยี่สิบ
21 twenty-one  เทว็นทิ วัน ยี่สิบเอ็ด
22  twenty-two เทว็นทิ ทู ยี่สิบสอง
23  twenty-three เทว็นทิ ธรี ยี่สิบสาม
24  twenty-four เทว็นทิ ฟอ ยี่สิบสี่
25 twenty-five เทว็นทิ ไฟฝ ยี่สิบห้า
26 twenty-six เทว็นทิ ซิกส์ ยี่สิบหก
27 twenty-seven เทว็นทิ เซ็ฝเวิน ยี่สิบเจ็ด
28 twenty-eight เทว็นทิ เอท ยี่สิบแปด
29 twenty-nine เทวนทิ ไนน์ ยี่สิบเก้า
30 thirty เธ๊อทิ สามสิบ
31  thirty-one เธ๊อทิ วัน สามสิบเอ็ด
32 thirty-two เธ๊อทิ ทู สามสิบสอง
33 thirty-three เธ๊อทิ ธรี สามสิบสาม
34 thirty-four เธ๊อทิ ฟอ สามสิบสี่
35 thirty-five เธ๊อทิ ไฟฝ สามสิบห้า
36 thirty-six เธ๊อทิ ซิกส์ สามสิบหก
37 thirty-seven เธ๊อทิ เซ็ฝเวิน สามสิบเจ็ด
38 thirty-eight เธ๊อทิ เอท สามสิบแปด
39 thirty-nine เธอทิ ไนน์ สามสิบเก้า
40 forty ฟ๊อทิ สี่สิบ
41 forty-one ฟ๊อทิ วัน สี่สิบเอ็ด
42 forty-two ฟ๊อทิ ทู สี่สิบสอง
43 forty-three ฟ๊อทิ ธรี สี่สิบสาม
44 forty-four ฟ๊อทิ ฟอ สี่สิบสี่
45 forty-five ฟ๊อทิ ไฟฝ สี่สิบห้า
46 forty-six ฟ๊ททิ ซิกส์ สี่สิบหก
47 forty-seven ฟ๊อทิ เซ็ฝเวิน สี่สิบเจ็ด
48 forty-eight ฟ๊อทิ เอท สี่สิบแปด
49 forty-nine ฟอทิ ไนน สี่สิบเก้า
50 fifty ฟิ๊ฟทิ ห้าสิบ

ตัวเลข 51-100

51 fifty-one ฟิ๊ฟทิ วัน ห้าสิบเอ็ด
52 fifty-two ฟิ๊ฟทิ ทู ห้าสิบสอง
53 fifty-three ฟิ๊ฟทิ ธรี ห้าสิบสาม
54 fifty-four ฟิ๊ฟทิ ฟอ ห้าสิบสี่
55 fifty-five ฟิ๊ฟทิ ไฟฝ ห้าสิบห้า
56 fifty-six ฟิ๊ฟทิ ซิกส์ ห้าสิบหก
57 fifty-seven ฟิ๊ฟทิ เซ็ฝเวิน ห้าสิบเจ็ด
58 fifty-eight ฟิ๊ฟทิ เอท ห้าสิบแปด
59 fifty-nine ฟิฟทิ ไนน์ ห้าสิบเก้า
60 sixty ซิ๊กสติ หกสิบ
61 sixty-one ซิ๊กสติ วัน หกสิบเอ็ด
62 sixty-two ซิ๊กสติ ทู หกสิบสอง
63 sixty-three ซิ๊กสติ ธรี หกสิบสาม
64 sixty-four ซิ๊กสติ ฟอ หกสิบสี่
65 sixty-five ซิ๊กสติ ไฟฝ หกสิบห้า
66 sixty-six ซิ๊กสติ ซิกส์ หกสิบหก
67 sixty-seven ซิ๊กสติ เซ็ฝเวิน หกสิบเจ็ด
68 sixty-eight ซิ๊กสติ เอท หกสิบแปด
69 sixty-nine ซิกสติ ไนน์ หกสิบเก้า
70 seventy เซ็ฝเวินทิ เจ็ดสิบ
71 seventy-one เซ็ฝเวินทิ วัน เจ็ดสิบเอ็ด
72 seventy-two เซ็ฝเวินทิ ทู เจ็ดสิบสอง
73 seventy-three เซ็ฝเวินทิ ธรี เจ็ดสิบสาม
74 seventy-four เซ็ฝเวินทิ ฟอ เจ็ดสิบสี่
75 seventy-five เซ็ฝเวินทิ ไฟฝ เจ็ดสิบห้า
76 seventy-six เซ็ฝเวินทิ ซิกส์ เจ็ดสิบหก
77 seventy-seven เซ็ฝเวินทิ เซ็ฝเวิน เจ็ดสิบเจ็ด
78 seventy-eight เซ็ฝเวินทิ เอท เจ็ดสิบแปด
79 seventy-nine เซ็ฝเวินทิ ไนน์ เจ็ดสิบเก้า
80 eighty เอ๊ททิ แปดสิบ
81  eighty-one เอ๊ททิ วัน แปดสิบเอ็ด
82 eighty-two เอ๊ททิ ทู แปดสิบสอง
83 eighty-three เอ๊ททิ ธรี แปดสิบสาม
84 eighty-four เอ๊ททิ ฟอ แปดสิบสี่
85 eighty-five เอ๊ททิ ไฟฝ แปดสิบห้า
86 eighty-six เอ๊ททิ ซิกส์ แปดสิบหก
87 eighty-seven เอ๊ททิ เซ็ฝเวิน แปดสิบเจ็ด
88 eighty-eight เอททิ เอท แปดสิบแปด
89 eighty-nine เอ๊ททิ ไนน์ แปดสิบเก้า
90 ninety ไน๊น์ทิ เก้าสิบ
91 ninety-one ไน๊น์ทิ วัน เก้าสิบเอ็ด
92 ninety-two ไน๊น์ทิ ทู เก้าสิบสอง
93 ninety-three ไน๊น์ทิ ธรี เก้าสิบสาม
94 ninety-four ไน๊น์ทิ ฟอ เก้าสิบสี่
95 ninety-five ไน๊น์ทิ ไฟฝ เก้าสิบห้า
96 ninety-six ไน๊น์ทิ ซิกส์ เก้าสิบหก
97 ninety-seven ไน๊นทิ เซ็ฝเวิน เก้าสิบเจ็ด
98 ninety-eight ไน๊น์ทิ เอท เก้าสิบแปด
99 ninety-nine ไนน์ทิ ไนน์ เก้าสิบเก้า
100 one hundred วัน ฮั๊นเดริด หนึ่งร้อย
advertisement

     

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดคำกริยา
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ

Comments

Comments

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *