ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมคำอ่าน มาหัดนับเลขภาษาอังกฤษกัน

0
4025

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100  ไม่ได้ยากเลยครับ วันนี้เราจะมาอ่านและนับเลข ลําดับที่ 1-100 ภาษาอังกฤษ พร้อมคําอ่าน กันนะครับ แน่นอนว่าตัวเลขที่เด็กๆรู้จักกันดีและนับได้แบบคล่องแคล่วเลยคือเลข 1-10 แต่พอเริ่มจาก 11 เป็นต้นไปเริ่มจะติดขัดกันแล้วใช่ไหมเอ่ย

ตัวเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลขภาษาอังกฤษ

ตัวเลขภาษาอังกฤษที่นาจะยากสำหรับเด็กๆคือ 11-20 หลังจากนั้นเป็นต้นไปจะเริ่มง่ายขึ้น เพราะเป็นการเอาหลักสิบแล้วตามด้วยหลักหน่วยนั่นเอง จะแบ่งอ่านเป็นสองช่วงก็ได้ครับ เช่น 1-50 และ 51-100 ก็ได้

ถ้าเด็กหัดอ่านทุกๆวันรับรองไม่นานก็จะนับได้ทั้งหมดเองแหละครับ ถ้ารู้วิธีการนับเลขแล้วละก็ไม่ว่า 1-1000 หรือ 1-1000000 ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆทันที  สู้ๆ…

นับเลขภาษาอังกฤษ 1-10 ไว้สอนเด็กๆ

ดาวน์โหลดภาพตัวเลขเหล่านี้ไว้ประกอบการสอนน้องๆหนูๆนะครับ มีอยู่ด้วยกัน 10 ภาพ แค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วสำหรับเด็กๆ

เลข 1

One อ่านว่า วัน แปลว่า หนึ่ง
เลข 10

Two อ่านว่า ทู แปลว่า สองเลข 2

Three อ่านว่า ธรี แปลว่า สามเลข 3

Four อ่านว่า ฟอ แปลว่า สี่เลข 4


Five อ่านว่า ไฟฝ แปลว่า ห้าเลข 5

Six อ่านว่า ซิกส์ แปลว่า หกเลข 6

Seven อ่านว่า เซ็ฝเวิน แปลว่า เจ็ดเลข 7

Eight อ่านว่า เอท แปลว่า แปดเลข 8

Nine อ่านว่า ไนน์ แปลว่า เก้าเลข 9

Ten อ่านว่า เท็น แปลว่า สิบ

อ่านตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ

ทีนี้มาฝึกอ่านตัวเลขแบบเต็มๆกันเลย ตั้งแต่เลขหนึ่งถึงร้อย นับได้หมดนี้ถือว่าเก่งเลยทีเดียว

ตัวเลข 1-50

ที่ภาษอังกฤษคำอ่านคำแปล
1oneวันหนึ่ง
2twoทูสอง
3threeธรีสาม
4fourฟอสี่
5fiveไฟฝห้า
6sixซิกส์หก
7sevenเซ็ฝ-เวินเจ็ด
8eightเอทแปด
9nineไนน์เก้า
10ten เท็นสิบ
11elevenอิเล็ฝเวินสิบเอ็ด
12twelveทเว็ลฟ์สิบสอง
13thirteenเธ๊อทีนสิบสาม
14fourteenฟ๊ททีนสิบสี่
15fifteenฟิ๊ฟทีนสิบห้า
16sixteenซิ๊กสทีนสิบหก
17seventeenเซ็ฝเวินทีนสิบเจ็ด
18eighteenเอททีนสิบแปด
19nineteenไนน์ทีนสิบเก้า
20twenty ทเว็นทิยี่สิบ
21twenty-one เทว็นทิ วันยี่สิบเอ็ด
22 twenty-twoเทว็นทิ ทูยี่สิบสอง
23 twenty-threeเทว็นทิ ธรียี่สิบสาม
24 twenty-fourเทว็นทิ ฟอยี่สิบสี่
25twenty-fiveเทว็นทิ ไฟฝยี่สิบห้า
26twenty-sixเทว็นทิ ซิกส์ยี่สิบหก
27twenty-sevenเทว็นทิ เซ็ฝเวินยี่สิบเจ็ด
28twenty-eightเทว็นทิ เอทยี่สิบแปด
29twenty-nineเทวนทิ ไนน์ยี่สิบเก้า
30thirtyเธ๊อทิสามสิบ
31 thirty-oneเธ๊อทิ วันสามสิบเอ็ด
32thirty-twoเธ๊อทิ ทูสามสิบสอง
33thirty-threeเธ๊อทิ ธรีสามสิบสาม
34thirty-fourเธ๊อทิ ฟอสามสิบสี่
35thirty-fiveเธ๊อทิ ไฟฝสามสิบห้า
36thirty-sixเธ๊อทิ ซิกส์สามสิบหก
37thirty-sevenเธ๊อทิ เซ็ฝเวินสามสิบเจ็ด
38thirty-eightเธ๊อทิ เอทสามสิบแปด
39thirty-nineเธอทิ ไนน์สามสิบเก้า
40fortyฟ๊อทิสี่สิบ
41forty-oneฟ๊อทิ วันสี่สิบเอ็ด
42forty-twoฟ๊อทิ ทูสี่สิบสอง
43forty-threeฟ๊อทิ ธรีสี่สิบสาม
44forty-fourฟ๊อทิ ฟอสี่สิบสี่
45forty-fiveฟ๊อทิ ไฟฝสี่สิบห้า
46forty-sixฟ๊ททิ ซิกส์สี่สิบหก
47forty-sevenฟ๊อทิ เซ็ฝเวินสี่สิบเจ็ด
48forty-eightฟ๊อทิ เอทสี่สิบแปด
49forty-nineฟอทิ ไนนสี่สิบเก้า
50fiftyฟิ๊ฟทิห้าสิบ

ตัวเลข 51-100

51fifty-oneฟิ๊ฟทิ วันห้าสิบเอ็ด
52fifty-twoฟิ๊ฟทิ ทูห้าสิบสอง
53fifty-threeฟิ๊ฟทิ ธรีห้าสิบสาม
54fifty-fourฟิ๊ฟทิ ฟอห้าสิบสี่
55fifty-fiveฟิ๊ฟทิ ไฟฝห้าสิบห้า
56fifty-sixฟิ๊ฟทิ ซิกส์ห้าสิบหก
57fifty-sevenฟิ๊ฟทิ เซ็ฝเวินห้าสิบเจ็ด
58fifty-eightฟิ๊ฟทิ เอทห้าสิบแปด
59fifty-nineฟิฟทิ ไนน์ห้าสิบเก้า
60sixtyซิ๊กสติหกสิบ
61sixty-oneซิ๊กสติ วันหกสิบเอ็ด
62sixty-twoซิ๊กสติ ทูหกสิบสอง
63sixty-threeซิ๊กสติ ธรีหกสิบสาม
64sixty-fourซิ๊กสติ ฟอหกสิบสี่
65sixty-fiveซิ๊กสติ ไฟฝหกสิบห้า
66sixty-sixซิ๊กสติ ซิกส์หกสิบหก
67sixty-sevenซิ๊กสติ เซ็ฝเวินหกสิบเจ็ด
68sixty-eightซิ๊กสติ เอทหกสิบแปด
69sixty-nineซิกสติ ไนน์หกสิบเก้า
70seventyเซ็ฝเวินทิเจ็ดสิบ
71seventy-oneเซ็ฝเวินทิ วันเจ็ดสิบเอ็ด
72seventy-twoเซ็ฝเวินทิ ทูเจ็ดสิบสอง
73seventy-threeเซ็ฝเวินทิ ธรีเจ็ดสิบสาม
74seventy-fourเซ็ฝเวินทิ ฟอเจ็ดสิบสี่
75seventy-fiveเซ็ฝเวินทิ ไฟฝเจ็ดสิบห้า
76seventy-sixเซ็ฝเวินทิ ซิกส์เจ็ดสิบหก
77seventy-sevenเซ็ฝเวินทิ เซ็ฝเวินเจ็ดสิบเจ็ด
78seventy-eightเซ็ฝเวินทิ เอทเจ็ดสิบแปด
79seventy-nineเซ็ฝเวินทิ ไนน์เจ็ดสิบเก้า
80eightyเอ๊ททิแปดสิบ
81 eighty-oneเอ๊ททิ วันแปดสิบเอ็ด
82eighty-twoเอ๊ททิ ทูแปดสิบสอง
83eighty-threeเอ๊ททิ ธรีแปดสิบสาม
84eighty-fourเอ๊ททิ ฟอแปดสิบสี่
85eighty-fiveเอ๊ททิ ไฟฝแปดสิบห้า
86eighty-sixเอ๊ททิ ซิกส์แปดสิบหก
87eighty-sevenเอ๊ททิ เซ็ฝเวินแปดสิบเจ็ด
88eighty-eightเอททิ เอทแปดสิบแปด
89eighty-nineเอ๊ททิ ไนน์แปดสิบเก้า
90ninetyไน๊น์ทิเก้าสิบ
91ninety-oneไน๊น์ทิ วันเก้าสิบเอ็ด
92ninety-twoไน๊น์ทิ ทูเก้าสิบสอง
93ninety-threeไน๊น์ทิ ธรีเก้าสิบสาม
94ninety-fourไน๊น์ทิ ฟอเก้าสิบสี่
95ninety-fiveไน๊น์ทิ ไฟฝเก้าสิบห้า
96ninety-sixไน๊น์ทิ ซิกส์เก้าสิบหก
97ninety-sevenไน๊นทิ เซ็ฝเวินเก้าสิบเจ็ด
98ninety-eightไน๊น์ทิ เอทเก้าสิบแปด
99ninety-nineไนน์ทิ ไนน์เก้าสิบเก้า
100one hundredวัน ฮั๊นเดริดหนึ่งร้อย

เป็นไงบ้างเอ่ย นับ 1 ถึง 100 มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย ฝึกอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็อ่านได้เอง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 168

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....