ต่อย่อ ภาษาอังกฤษ (Contraction) รูปแบบการย่อคำที่ไม่รู้ไม่ได้เลย

บทเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง “Contraction” ตัวย่อภาษาอังกฤษ การย่อแบบนี้จะพบเห็นในภาษาพูดนะครับ เนื่องจากมันสะดวกในการออกเสียง ถ้าเราตัดคำให้มันสั้นลง มันจะทั้งง่ายและลื่นไหลเวลาพูด นี่คือเหตุผลหลักที่ต้องทำการย่อคำให้มันสั้นลง

การย่อ ตัวย่อ

ต่อย่อ ภาษาอังกฤษ (Contraction)

อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวย่อ เขามีไว้ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันเสียส่วนใหญ่ ส่วนการพูดและสนทนาที่เป็นทางการ เขาจะยังคงใช้คำเต็มๆอยู่ และในภาษาเขียนก็เช่นกัน จะไม่ใช้ตัวย่อ เพราะมันดูไม่เป็นทางการนั่นเอง

ตัวย่อในที่นี้มักจะเป็นการย่อระหว่าง

  1. คำที่ใช้เป็นคำถามกับVert to be หรือกริยาช่วย เช่น Who is ย่อเป็น Who’s / Who คำที่ใช้เป็นคำถาม และ is เป็น Verb to be
  2. คำสรรพนาม กับVert to be หรือกริยาช่วย  เช่น I am ย่อเป็น I’m  / I เป็น สรรพนาม และ am เป็น Verb to be
  3. กริยาช่วยกับ not  เช่น Is not ย่อเป็น Isn’t / is เป็น Ver to be และ not

ตารางการย่อคำในภาษาอังกฤษ

คำย่อ คำอ่าน คำเต็ม
Aren’t อ๊านทึ Are not
Can’t แค๊นทึ Can not
Couldn’t คุ๊ดดึนทึ Could not
Didn’t ดิ๊ดดึนทึ Did not
Doesn’t ดั๊สเซินทึ Does not
Don’t ด๊นทึ Do not
Hadn’t แฮ๊ดดึนทึ Had not
Hasn’t แฮ๊สเซินทึ Has not
Haven’t แฮ๊ฝเวินทึ Have not
He’d ฮีด He had/ He would
He’ll ฮีล He will/ He shall
He’s ฮีส He is/ He has
I’d ไอด I had/ I would
I’ll ไอล I will/ I shall
I’m ไอม I am
I’ve ไอฝ I have
Isn’t อิสเซินทึ Is not
It’s อิทส It is/ It has
Let’s เล็ทส Let us
Mustn’t มั๊สเซินทึ Must not
Shan’t ช๊านทึ Shall not
She’d ชีด She had/ She would
She’ll ชีล She will/ She shall
She’s ชีส She is/ She has
Shouldn’t ชุ๊ดดึนทึ Should not
That’s แด็ทส That is/ That has
There’s แดส There is/ There has
They’d เดด They had/ They would
They’ll เดล They will/ They shall
They’re แด They are
They’ve เดฝ They have
We’d วีด We has/ We would
We’re เวีย We are
We’ve วีฝ We have
Weren’t เวิ๊นทึ Were not
What’s ว็อทส What is/ What has
Where’s แวส Where is/ Where has
Who’s ฮูส Who is/ Who has
Won’t โว๊นทึ Will not
Wouldn’t วุ๊ดดึนทึ Would not
You’d ยูด You had/  You would
You’ll ยูล You will/ You shall
You’re ยัว You are
You’ve ยูฝ You have

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 58

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *