ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ รวมชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ พร้อมตัวย่อ

ปริญญาตรีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Bachelor’s Degree แต่ถ้าจะแปลให้ขำๆ จะแปลว่า ระดับของหนุ่มโสดก็ได้นะครับ เพราะคำว่า Bachelor แปลว่าหนุ่มโสดไง ส่วน Degree แปลว่า ระดับ  แต่ Bachelor’s Degree ไม่ต้องแปลเป็นอย่างอื่นนะครับ แปลว่า ปริญญาตรี หน่ะ ถูกแล้ว
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี Bachelor’s Degrees

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration: B.B.A)

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy: B.Acc.)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor’s Degree in Arts (B.A)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication)

ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Arts (Human Resource Development) B.A. (Human Resource Development)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) Bachelor of Fine and Applied Arts(B.F.A.)

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) Doctor of Optometry (O.D.)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Health (B.P.H)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)  Bachelor of business administration (service industry management)   (บธ.บ.)  (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)

 

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 43

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *