รูปแบบข้อสอบ Reading ของ TOEFL 3 ชนิด 10 ประเภท

ในส่วนของ Reading จะเป็นการวัดความสามารถในการอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาจากตำราเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเนื้อหาทั่วๆไป หลากหลายกลุ่มวิชา ซึ่งเป้าหมายของข้อสอบคือผู้เรียนอ่านแล้วรู้เรื่องไหม และเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง  ซึ่งจุดมุ่งหมายของการออกข้อสอบแนวนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆดังนี้

TOEFL Reading Format

อ่านเอาใจความสำคัญ
• อ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อหา
• เพิ่มขีดความสามารถในการอ่าน

มีความเข้าใจเบื้องต้น
• มีความเข้าใจในประเด็นสำคัญ ข้อเท็จจริง และรายละเอียด ตลอดจนความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฎใหนประโยค
• บอกอ้างอิงถึงสิ่งที่บอกเป็นนัย ในข้อความ

อ่านเพื่อเรียนรู้
• รู้จักการจัดลำดับความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของเนื้อความ
• เข้าใจความสำพันธ์ของแนวความคิดในเนื้อหา
• สามารถรวบรวมข้อมูล จัดเป็นหมวดหมู่ หรือสรุปข้อมูลสำคัญๆได้
• อนุมานความเชื่อมโยงของแนวความคิดในเนื้อหาได้

ประเภทคำถาม Reading  ทั้ง 10  

1. Factual Informantion Questions บอกข้อมูลที่ปรากฎในเนื้อความ

2. Native Factual Informantion Questions บอกข้อมูลที่ไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อความ

3. Inference Questions อนุมานจากเนื้อหา

4. Rhetorical Purpos Questions ถามเชิงตรรกะ ถามหาเหตุหาผล

5. Vocabulary Questions ความหมายของคำศัพท์

6. Referecne Questions อ้างอิงถึงสิ่งต่างๆในเนื้อหา

7. Sentense Simplification Questions  ประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน

8. Insert Text Questings แทรกประโยคในตำแหน่งที่ถูกต้อง

9. Prose Summary  สรุปประเด็นสำคัญ

10. Fill in a Table เลือกประโยคที่ถูกต้อง วางลงในช่องที่กำหนด
เดี๋ยวค่อยมาอธิบายขยายความแต่ละข้อว่าเป็นอย่างไรนะครับ

อ้างอิง

http://www.ets.org/s/toefl/pdf/toefl_student_test_prep_planner.pdf

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *