หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ภาษาอังกฤษคือ?

0
503

หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานราชการ น่าจะใช้แทนกันได้นะครับ ถ้าเราดูคำแปลจาก Google หรือ จาก Dictionary oneline เขาจะแปลว่า Government Sector ก็มีนะ ซึ่งก็ยังไม่ตรงกับศัพท์ที่เขาบัญญติใช้กัน

หน่วยงานของรัฐภาษาอังกฤษ

หน่วยงานของรัฐ และส่วนราชการภาษาอังกฤษ

หน่วยงานของรัฐ ภาษาอังกฤษ คือ The state agencies

  • state  เสตท แปลว่า รัฐ ความหมายก็คือ ประเทศนั่นเอง
  • agencies เอ๊เจินซีส แปลว่า องค์กรรัฐ  

The state agencies แปลตามคำศัพท์คือ องค์กรรัฐของประเทศ

สวนราชการ ภาษาอังกฤษ คือ Government agencies

  •  government กั๊ฝเวินเมินท แปลว่า รัฐบาล
  • agencies เอ๊เจินซีส แปลว่า องค์กรรัฐ  

Government agencies   แปลตามคำศัพท์คือ องค์กรรัฐของรัฐบาล

รัฐวิสาหกิจ ภาษาอังกฤษ คือ State enterprises

  • state  เสตท แปลว่า รัฐ ความหมายก็คือ ประเทศนั่นเอง
  • enterprises เอ็นเทอะไพร๊เซ็ส แปลว่า หน่วยงาน หรือองค์กรที่แสวงหากำไร

State enterprises แปลตามคำศัพท์คือ องค์กรที่แสวงหากำไรของประเทศ

องค์การมหาชน คือ Public organizations

  • public  พั๊บลิค แปลว่า ประชาชนทั่วไป  
  • organizations ออกะไนเซ๊เชินส แปลว่า องค์กร หรือ องค์การ

Public organizations  แปลตามคำศัพท์คือ องค์กรประชาชนทั่วไป (คนเยอะ เลยเรียก มหาชน)


 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ