แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ช่วยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 สาระการเรียนรู้

1) Language Features and Functions

Vocabulary:   

greeting, introducing

numbers 1-100

countries and nationalities

Grammar: 

subject pronouns

be – present simple (affirmative form)

possessive adjectives

Wh-questions: How…?, How old…?, What…?, Where…?

Functions:                   

Greeting and introducing yourself

Asking for and giving personal information (name, age, country of origin, nationality)

Pronunciation:          Word stress

2) Language Skills

Listening:  ฟังและระบุรูปภาพ, ฟังและเติมข้อมูล

Speaking: พูดแนะนำตัวเอง, พูดทักทายผู้อื่น, พูดขอและให้ข้อมูลส่วนตัว, พูดนำเสนอ

 Reading:  อ่านข้อความสั้นๆ และตอบคำถาม, อ่านและเติมข้อมูล,อ่านออกเสียงบทสนทนา

Writing:   เขียนประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคล, เขียน e-mail ง่ายๆ เกี่ยวกับตัวเอง

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 3.9 / 5. Vote count: 8

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *