แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษต้องถือว่าเป็นจุดเน้นของ สพฐ.แล้วละครับตอนนี้ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6

ข้อแนะนำของการดาวน์โหลด

คลิกที่ file  >> Download

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 คลิก

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การรู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความรู้สึก การให้คำแนะนำหรือชักชวน ช่วยในการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งพูดและเขียนเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

 สาระการเรียนรู้

 1) Language Features and Functions

Vocabulary:

Sports: play, go, do with the names of sports

Adjectives

Grammar:

Object pronouns, love/like/hate + -ing form, Why don’t we…?, Let’s…,

What about…?, How about…?, Linkers (and, but, or, because)

 Functions:

Talk about what you like or don’t like doing

Suggest doing something; accept or refuse

Pronunciation:        Word stress

2) Language Skills

Listening:  ฟังเพื่อหาข้อมูลจำเพาะ

Speaking:  พูดเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมยามว่างที่ชอบ/ไม่ชอบ พูดชักชวน/ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งตอบรับและปฏิเสธ

Reading:  อ่านเพื่อความเข้าใจ

Writing:  เขียนข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ เขียนอีเมลชักชวนสั้นๆ

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 13

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *