Irregular Verbs กริยาอปกติ และ Regulars Verb กริยาปกติ คืออะไร

0
1254

Irregular Verbs คือกริยาอกปกติ ส่วน Regular Verbs คือ กริยาปกติ ทั้งสองตัวนีั ต่างก็เป็นคำกริยาด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละ เพียงแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยจึงต้องเรียกให้ต่างกัน แล้วมันต่างกันตรงไหน มาเรียนรู้พร้อมกันไปเลย…

irregular verbs

Irregular Verbs  และ Regular Verbs

Irregular Verbs กริยาอปกติ

Irregular Verbs กริยาอปกติ หรือกริยาผิดปกตินั่นเอง ที่มันผิดปกติก็คือว่า มันสามารถแปลงร่างได้เป็นสองตัวบ้าง สามตัวบ้าง หรือบางทีก็ไม่เปลี่ยนเลย ยกตัวอย่างเช่น

  • put  put  put เหมือนกันสามช่องไม่เปลี่ยนเลย
  • come came come  แปลงร่างเป็นสองตัว คือ come กับ came
  • go went gone แปลงร่างเป็นสามอันเลย ไม่เหมือนกันสักตัว แต่ความหมายเดียวกัน

Regular Verbs กริยาปกติ

Regular Verbs กริยาปกติ ที่เรียกว่าปกติ เพราะมันคงรูปเดิมตลอด เพียงแค่เติม -ed ต่อท้ายแค่นั้นเอง แต่ถ้ามี -e อยู่แล้วก็เติมแค่ -d เช่น

  • cook  cooked  cooked
  • love  loved  love
  • like  liked  like

ตัวอย่าง Irregular Verbs ที่ใช้บ่อย

Irregular Verbs กริยาอปกติ

ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล

1

be = is, am, are was, were been เป็น อยู่ คือ

2

become (บิคั๊ม) became  (บิเค๊ม) become กลายเป็น

3

begin (บิกิ๊น) began  (บิแก๊น) begun (บิกั๊น) เริ่มต้น

4

bet  เบ็ท bet เบ็ท bet พนัน

5


bite ไบท bit บิท bitten (or bit) บิทเทิน กัด

6

bleed บลีด bled  เบล็ด bled เลือดออก

7

blow บโล blew บลู blown บโลน พัด เป่า ตี

8

break เบรก broke บโรค broken บโรคเคิน แตก

9

bring บริง brought บรอท brought นำมา เอามา

10

build บิลด built  บิลท built สร้าง

11

burst เบิสท burst burst ระเบิด

12

buy บาย bought บอท bought ซื้อ

13

catch แค็ทช caught คอท caught จับ , ขึ้นรถ

14

choose ชูส chose โชส chosen โชเซิน เลือก

15

come  คัม came เคม come มา

16

cost  คอสท cost cost มีราคา

17

cut cut cut ตัด

18

dig  ดิก dug ดัก dug ขุด

19

dive ไดฝ dived (or doveโดฝ) dived ไดฝด ดำนํ้า

20

do ดู did ดิด done ดัน ทำ

21

draw ดรอ drew ดรู drawn  ดรอน ลาก วาด เขียน

22

drink  ดริงค drank ดแรงค drunk ดรังค ดื่ม

23

drive ไดรฝ drove ดโรฝ driven ดริฝเฝิน ขับ(รถ)

24

eat อีท ate เอท eaten อีทเทิน กิน

25

fall ฟอล fell เฟ็ล fallen ฟอลเลิน ตก หล่น

26

feel ฟีล felt เฟ็ลท felt รู้สึก

27

fight ไฟท fought ฟอท fought ต่อสู้

28

find ไฟนด found  เฟานดึ found พบ

29

fly ฟลาย flew ฟลู flown ฟโลน บิน

30

forbid ฟอบิด forbade ฟอเบด forbidden ฟอบิดเดิน ห้าม

31

forget ฟอเก็ท forgot ฟอก็อท forgotten ฟอก็อทเทิน ลืม

32

freeze ฟรีส froze โฟรส frozen โฟรสเซิน แข็งตัว หนาว

33

get เก็ท got ก็อท got เอา ได้รับ

34

give กิฝ gave เกฝ given กิฝเฝิน ให้

35

go โก went เว็นท gone กอน ไป

36

grind กรายด ground  กราวด ground บด ลับ

37

grow กโร grew กรู grown กโรน เติบโต, ปลูก

38

hang (pictures) แฮง hung ฮัง hung แขวน ห้อย

39

hang (people) แฮง hanged  แฮงด hanged แขวนคอ

40

have แฮฝ had แฮด had มี

41

hear เฮีย heard เฮิด heard ได้ยิน

42

hide ฮายด hid ฮิท hidden ฮิดเดิน ซ่อน

43

hurt เฮิท hurt hurt ทำร้าย

44

know โน knew นู known โนน รู้

45

lay เล laid เลด laid วาง ออกไข่

46

lead ลีด led เหล็ด led นำ

47

learn เลิน learnt เลินท learnt เรียนรู้

48

leave ลีฝ left เล็ฟท left ละทิ้ง, จากไป

49

lend เล็นด lent  เล็นท lent ให้ยืม

50

lie ลาย lay เล lain เลน นอน

51

light ไลท lit  ลิท lit จุดไฟ

52

lose ลูส lost ลอสท lost แพ้ ทำหาย

53

make เมค made เมด made ทำ

54

meet มีท met เม็ท met พบ

55

mistake มิสเตค mistook มิสตุค mistaken มิสเตคเคิน ทำผิด

56

pay เพ paid  เพด paid จ่าย

57

put พุท put put วาง

58

quit ควิท quitted ควิทเท็ด (or quit) quit ควิท เลิก

59

read หรีด read เหร็ด read เหร็ด อ่าน

60

ride รายด rode โรด ridden ริดเดิน ขี่

61

ring ริง rang แรง rung รัง สั่น (กระดิ่ง)

62

rise ไรซ rose โรส risen ริสเซิน ขึ้น ลุกขึ้น

63

run รัน ran แรน run วิ่ง

64

say เซ said เซด said พูด

65

see ซี saw ซอ seen ซีน เห็น

66

seek ซีค sought ซอท sought ค้นหา

67

sell เซ็ล sold โซลด sold ขาย

68

set เซ็ท set set จัด

69

shake เชค shook  ชุค shaken เขย่า สั่น

70

shine ชายน shone  โชน shone ส่องแสง

71

shrink ชริงค shrank  ชแรงค shrunk ชรัง หดลง สั้นลง

72

sing ซิง sang แซง sung ซัง ร้องเพลง

73

sink ซิงค sank แซงค sunk ซังค จม ถอยลง

74

sit ซิท sat แซ็ท sat แซ็ท นั้ง

75

slide สไลด slid สลิด slid สื่นไถล, เลื่อนไป

76

sleep สลีพ slept  สเล็พท slept นอนหลับ

77

speak สปีค spoke สโปค spoken สโปเคิน พูด

78

spin สปิน spun สปัน spun ม้วน กรอ ปั่นฝ้าย

79

split สปลิท split split แตก, แยก

80

spring สปริง sprang สแปรง sprung สปรัง โดดอย่างเร็ว, เด้ง

81

sting สติง stung  สตัง stung สตัง ต่อย, แทง

82

stink สติงค stank สแตงค stunk สตังค ส่งกลิ่นเหม็น

83

strike สไตรค struck สตรัค struck ตี, ต่อย? กระทบ

84

string สตริง strung สตรัง strung ผูกเชือก ขึงสาย

85

swear สแว swore สวอ sworn สวอน สาบาน ปฏิญาณ

86

swell สเว็ล swelled สเว็ลด swollen สวอลเลิน โตขึ้น หนาขึ้น

87

swim สวิม swam สแวม swum ว่ายนํ้า

88

swing สวิง swung สวัง swung แกว่ง, เหวี่ยง

89

take เทค took ทุค taken เทคเคิน เอา พาไป

90

teach ทีช taught ทอท taught สอน

91

tear แท tore ทอ torn ทอน ฉีก ขาด

92

tell เท็ล told โทลด told บอก

93

think ธิง thought  ธอท thought คิด

94

throw ธโร threw ธรู thrown ธโรน เหวี่ยง ขว้าง

95

wake เวค woke โวค waken เวคเคิน ตื่น, ปลุก

96

wear แว wore วอ worn วอน สวม, ใส่

97

weave วีฝ wove โวฝ woven โวฝเฝิน ทอผ้า, สาน

98

weep วีพ wept เว็พท wept ร้องไห้

99

win วิน won ว็อน won ชนะ

100

write ไรท wrote โรท written ริทเทิน เขียน

ตัวอย่าง Regular Verbs ที่ใช้บ่อย

REGULAR VERBS กริยาปกติ
No ช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 แปล
1 answer answered answered ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)
2 arrive arrived arrived มาถึง ไปถึง
3 attend อะเท็นด attended อะเท็นเด็ด attended (เข้าร่วม) ประชุม
4 beg เบก begged เบกด begged ขอ
5 call  คอล called คอลด called เรียก โทรหา
6 change เชนจึ changed เชนจดึ changed เปลี่ยน
7 clean คลีน cleaned คลีนด cleaned  ทำความสะอาด
8 cook คุค cooked คุคท cooked ทำอาหาร
9 cry คราย cried ครายด cried ร้องไห้
10 dance แดนซ danced แดนซท danced เต้นรำ
11 die ดาย died ดายด died ตาย
12 end เอนด ended เอนดิด ended จบ
13 fix ฟิกซ fixed ฟิกซท fixed ซ่อม
14 hate เฮท hated เฮททิด hated เกลียด
15 help เฮ็ลพ helped เฮ็ลพท helped ช่วย
16 kiss คิส kissed คิสท kissed จูบ
17 lift ลิฟท lifted ลิฟเท็ด lifted ยก
18 listen ลิซเซิน listened ลิซเซินด listened ลิซเซินด ฟัง
19 live ลิฝ lived ลิฝด lived อาศัยอยู่
20 look ลุค looked ลุคท looked มอง
21 love เลิฝ loved  เลิฝด loved รัก
22 move มูฝ moved มูฝด moved มูฝด ย้าย  ขยับ
23 need นีด needed นีดเด็ด needed นีดเด็ด ต้องการ
24 paint เพ๊นท painted เพ๊นทิด painted วาดภาพ  ระบายสี
25 plan แพลน planned แพลนด planned วางแผน
26 play เพล played พเลด played เล่น
27 rain เรน rained เรนด raind ฝนตก
28 return returned returned กลับคืน
29 serve เสิฝ served เสิฝด served เสิร์ฟ
30 shop ช็อพ shopped ช็อพท shopped จ่ายตลาด
31 smoke สโมค smoked สโมคท smoked สโมคท สูบบุหรี่
32 sneeze สนีส sneezed สนีสด sneezed จาม
33 snow สโน snowed สโนด snowed หิมะตก
34 stay สเต stayed สเตด stayed พักอาศัย
35 stop สต็อพ stopped สต็อพท stopped หยุด
36 study สตัดดิ studied สตัดดิด studied เรียน
37 talk ทอค talked ทอคท talked สนทนา
38 travel แทรเวิล traveled แทรเวิลด traveled ท่องเที่ยว
39 visit วิสิท visited วิสิทเท็ด visited วิสิทเท็ด เยี่ยม  เที่ยว
40 wait เวท waited เวททิด waited รอ
41 want ว็อนท wanted ว็อนทิด wanted ว็อนทิด ต้องการ
42 wash วอช washed วอชท washed ล้าง
43 watch ว็อทช watched ว็อทชท watched ว็อทชท ดู
44 work เวิค worked เวิคท worked ทำงาน

 บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

 บทเรียนแนะนำ
 หมวดคำศัพท์
 หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
 หมวดจิปาถะ