skip to Main Content

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว  ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 คลิก ตัวอย่างเนื้อหา สาระการเรียนรู้ -  คำศัพท์ที่ออกเสียง j และ n -  กลุ่มคำ ประโยค และความหมายเกี่ยวกับชื่อประเทศและเวลา -  ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับประเทศที่มา   A:  Where are you from?       B:  I’m from (ชื่อประเทศ). ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับเวลา A:  What’s the time,…

Read More