skip to Main Content

คำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด – Comparative/ Superlative Adjective

การเปรียบเทียบ (comparison) ภาษาอังกฤษจะยากกว่าภาษาไทยตรงที่มีหลักการเติม er กับ est ที่ท้ายคำ ซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่ากว่า กับที่สุดทุกคำไม่ว่าจะเป็นคำคุณศัพท์ตัวไหนก็ตาม วันนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) และขั้นที่สุด (superlative) ในหลักภาษาอังกฤษกัน ♦ การเปรียบเทียบ comparative and superlative ◊ Comparative หรือ comparison คืออะไร มีกี่ระดับ คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน  (Positive adjective) คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective) คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective) Comparative หรือ comparison คือ การเปรียบเทียบ  การเปรียบเทียบก็มี…

Read More