คำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด – Comparative/ Superlative Adjective

การเปรียบเทียบ (comparison) ภาษาอังกฤษจะยากกว่าภาษาไทยตรงที่มีหลักการเติม er กับ est ที่ท้ายคำ ซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่ากว่า กับที่สุดทุกคำไม่ว่าจะเป็นคำคุณศัพท์ตัวไหนก็ตาม วันนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) และขั้นที่สุด (superlative) ในหลักภาษาอังกฤษกัน

การเปรียบเทียบคุณศัพท์

♦ การเปรียบเทียบ comparative and superlative

◊ Comparative หรือ comparison คืออะไร มีกี่ระดับ

 1. คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน  (Positive adjective)
 2. คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective)
 3. คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective)

Comparative หรือ comparison คือ การเปรียบเทียบ  การเปรียบเทียบก็มี 3 ระดับนะครับ ในระดับ Positive  ถือว่าง่ายสุดแล้ว เพราะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำคุณศัพท์เลย แค่เอา as…as มาประกอบแค่นั้นเอง แต่ก็ถือว่าเป็นฐานสำคัญสำหรับเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นที่สุด (comparative and superlative)

คุณศัพท์คืออะไร ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในหัวข้อ Parts of Speech นะครับ

◊ คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน (Positive adjective) คืออะไร 

โดยปกติการใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหนจะเป็นการพูดถึงสิ่งๆเดียว เช่น

→ A cat is big. แมวตัวหนึ่ง ใหญ่

→ A man is tall. ชายคนหนึ่ง ตัวสูง

→ This car is expensive. รถยนต์คันนี้ ราคาแพง

→ The water in this pot is hot. น้ำในหม้อใบนี้ ร้อน

แต่ในขั้น Positive การเปรียบเทียบในขั้นเท่ากัน บ้างก็เรียกขั้นปกติ จะเปรียบเทียบสองสิ่งที่มีอะไรๆเหมือนกันทุกประการ โดยการเอา as…as มาคั่น เช่น

→ A cat is as big as a dog. แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา

→ A man is as tall as a woman. ผู้ชาย ตัวสูงเท่ากับ ผู้หญิง

→ This car is as expensive as that car. รถยนต์คันนี้ ราคาแพงเท่ากับ รถคันนั้น

เป็นไงครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับ แค่เอา as…as มาคร่อมคำคุณศัพท์แค่นั้นเอง

◊ คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective) คืออะไร

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น

→ A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หนู

→ A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง

→ This car is more expensive than that car.  รถยนต์คันนี้ แพงกว่า คันนั้น

→ The water in this pot is hotter than water in that pot.  น้ำในหม้อใบนี้ ร้อนกว่า น้ำในหม้อใบนั้น

สังเกตได้ว่า คำว่า กว่า ในภาษาอังกฤษคือการเติม -er than หรือบางที ใช้ more – than เอ๊ะยังไงกัน เดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้านล่างนะครับ

◊ คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective) คืออะไร

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น

→ A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคงไม่ใช่)

→ Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะครับ)

→ This is the most expensive car in Thailand.  นี่คือรถยนต์ ที่แพงที่สุดในไทย

สังเกตได้ว่า คำว่า ที่สุด เป็นการเติม -est หรือ the most – ทำไมเป็นเช่นนั้น มันมีกฎเกณฑ์การใช้อยู่ครับ

◊ การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่า และขั้นที่สุด

ให้จำง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในขั้นกว่า และ  the  – est สำหรับขั้นที่สุด เช่น

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
tall สูง taller สูงกว่า the tallest สูงที่สุด
small เล็ก smaller เล็กกว่า the smallest เล็กที่สุด
short สั้น shorter สั้นกว่า the shortest สั้นที่สุด
long ยาว longer ยาวกว่า the longest ยาวที่สุด
old แก่ older แก่กว่า the oldest แก่ที่สุด
cheap ถูก cheaper ถูกกว่า the cheapest ถูกที่สุด

ง่ายจัง เติมเอาอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่า ….ไม่ได้ต้องมีกฎกติกานิดหนึง

♥ กฎการเติม  -er และ -est

 • คำที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว  ถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ ให้เติมตัวสะกดอีกตัวเข้าไป แล้วเติม -er -est เช่น
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
big  ใหญ่ bigger ใหญ่กว่า the biggest ใหญ่ที่สุด
hot ร้อน hotter ร้อนกว่า  the hottest ร้อนที่สุด
thin ผอม thinner ผอมกว่า  the thinnest ผอมที่สุด
fat อ้วน fatter อ้วยกว่า  the fattest อ้วนที่สุด
sad เศร้า sadder เศร้ากว่า  the saddest เศร้าที่สุด
 • คำลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest เช่น
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
dirty สกปรก dirtier สกปรกกว่า the dirtiest สกปรกที่สุด
dry แห้ง drier แห้งกว่า the driest แห้งที่สุด
funny ตลก funnier ตลกกว่า the funniest ตลกที่สุด
lucky โชคดี luckier โชคดีกว่า the luckiest โชคดีที่สุด
noisy เสียงดัง noisier เสียงดังกว่า the noisiest เสียงดังที่สุด
 • คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less, -ous ให้ใช้ more..than  และ the most ข้างหน้า เช่น
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
 worried เป็นกังวล more worried กังวลกว่า the most worried กังวลที่สุด
 helpful ชอบช่วยเหลือ more helpful ชอบช่วยเหลือกว่า the most helpful ชอบช่วยเหลือที่สุด
 boring น่าเบื่อ more boring น่าเบื่อกว่า the most boring น่าเบื่อที่สุด
 useless ไร้ประโยชน์ more useless ไร้ประโยชน์กว่า the most useless ไร้ประโยชน์ที่สุด
famous มีชื่อเสียง more famous มีชื่อเสียงกว่า the most famous มีชื่อเสียงที่สุด
 • คำที่มีสามพยางค์ขึ้นไป ให้ใช้ more..than และ the most ข้างหน้า เช่น
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
important สำคัญ more important สำคัญกว่า the most important  สำคัญที่สุด
expensive แพง more expensive แพงกว่า the most expensive แพงที่สุด
dangerous อันตราย more dangerous อันตรายกว่า the most dangerous อันตรายที่สุด
difficult ยาก more difficult ยากกว่า the most difficult ยากที่สุด
 • คำเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
good ดี better ดีกว่า the best ดีที่สุด
bad เลว worse เลวกว่า the worst เลวที่สุด
far ไกล farther ไกลกว่า the farthest ไกลที่สุด
little น้อย less น้อยกว่า the least น้อยที่สุด
many มาก more มากกว่า the most มากที่สุด

คำคุณศัพท์บางตัวจะไม่มีการเปรียบเทียบ เช่น สีต่างๆ จะไม่มีการพูดสีดำกว่า หรือดำที่สุด และคำอื่นๆ บางตัว คอยสังเกตเอาแล้วกัน

◊ คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้าง ดังนี้

absent แอ๊บเซินท ขาด (เรียน, งาน)
afraid อะเฟรด กลัว
bad แบด เลว
beautiful บิ๊วทิฟุล สวย
better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
big บิก ใหญ่
black แบล็ค ดำ
boring บ๊อริง น่าเบื่อ
bright ไบร๊ท สว่าง, ฉลาด
broad บรอด กว้าง
broken โบร๊เคิน แตก
cloudy คล๊าวดิ มีเมฆมาก
cold โคลด หนาว
cool คูล เย็น
crazy เคร๊สิ บ้าคลั่ง
curly เค๊อลิ หยิก
daily เด๊ลิ รายวัน
deep ดีพ ลึก
difficult ดิ๊ฟฟิเคิลท ยาก
dirty เด๊อทิ สกปรก
dry ดราย แห้ง
dull ดัล โง่
easy อี๊สิ ง่าย
empty เอ็มทิ ว่างเปล่า
excellent เอ็กซะเลินท ยอดเยี่ยม
excited อิกไซ๊เท็ด ตื่นเต้น
expensive อิกซเป็นซิฝ แพง
fast ฟาสท เร็ว
fat แฟ็ท อ้วน
fault ฟ๊อลท เท็จ
friendly เฟร็นลิ เป็นมิตร
funny ฟั๊นนิ ตลก
gentle เจ็นเทิล อ่อนโยน
good กุด ดี
great เกรท เยี่ยม
greedy กรี๊ดิ ตะกละ
green กรีน เขียว
half ฮาฟ ครึ่ง
handsome แฮ๊นเซิม หล่อ
happy แฮ๊พพิ มีความสุข
healthy เฮ็ลธิ มีสุขภาพดี
high ไฮ สูง
hot ฮ็อท ร้อน
hungry ฮั๊งกริ หิว
kind ไคด ใจดี
large ลาจ กว้าง
late เลท สาย
lazy เล๊สิ ขี้เกียจ
left เล็ฟท ซ้าย
light ไลท สว่าง
little ลิ๊ทเทิล เล็ก
long ลอง ยาว
loose ลูส หลวม
loud ลาด เสียงดัง
low โล ต่ำ
lucky ลัคคิ โชคดี
many เม็นนิ มาก
narrow แน๊โร แคบ
new นิว ใหม่
nice ไนซ ดี
noisy น๊อยสิ มีเสียงดัง
old โอลด แก่
perfect เพ๊อเฟ็คท สมบูรณ์แบบ
pretty พริททิ สวย
quick ควิก เร็ว
quiet ไคว๊เยิท เงียบ
rainy เร๊นนิ มีฝนตกชุก
red เรด แดง
right ไรท ถูก,ขวา
round ราวด กลม
sad แซด เศร้า
short ชอท สั้น
slow สโล ช้า
small สมอล เล็ก
snowy สโน๊วิ มีหิมะตก
sunny ซั๊นนิ มีแดดออก
tall ทอล สูง
tight ไทท แน่น
tiny ไท๊นิ เล็ก
tough ทัฟ เหนียว
true ทรู จริง
ugly อั๊กลิ น่าเกลียด
warm วอม อุ่น
weak วีค อ่อนแอ
well เว็ล ดี
wet เว็ท เปียก
white ไวท ขาว
wide ไวด กว้าง
windy วิ๊นดิ มีลมพัด
wise ไวส ฉลาด
wrong รอง ผิด
yellow เย็ลโล เหลือง
young ยัง เป็นเด็ก
your ยัว ของคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 593

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

6 thoughts on “คำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด – Comparative/ Superlative Adjective

 1. ด.ช.ศิรชัช says:

  ผมเข้ามาทำการบ้านครับ(คือในหนังสือไม่มีครับ) ได้ประโยชน์มากเลยครับสำหรับความรู้ที่คุณครูมามอบให้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับผม

 2. เมยื says:

  ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ คุณครูที่รรสอนไม่ค่อนเข้าใจแต่พอเข้ามาในเว็บนี้ เข้าใจแจ่มแจ้ง เลยค้าาา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *