skip to Main Content

การทำ SWOT หรือ swot analysis คืออะไร

การวิเคราะห์ SWOT (หรือ SWOT analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เป็นเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อช่วยให้บุคคลหรือองค์กรระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจหรือการวางแผนโครงการ  การทำ SWOT ก็เพื่อระบุวัตถุเป้าหมายหรือความเสี่ยงของธุรกิจ รวมทั้งระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่เป็นประโยชน์หรืออุปสรรค ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร SWOT analysis คืออะไร ก่อนอื่นมาดูความายของคำว่า SWOT ก่อนว่ามันแปลว่าอะไร S ย่อมาจาก Strengths แปลว่า จุดแข็ง W ย่อมาจาก Weaknesses แปลว่า จุดอ่อน O ย่อมาจาก Opportunities แปลว่า โอกาส T ย่อมาจาก Threats แปลว่า อุปสรรค หรือภัยคุกคาม analysis แปลว่า การวิเคราะห์ SWOT…

Read More