wake up… ตื่น หรือ ปลุก… กริยาวลีเบื้องต้นน่ารู้

กริยาวลีประจำบทเรียนนี้ขอเสนอคำว่า “wake up…”  อ่านว่า เวค อัพ อ่านเร็วๆจะเป็น เวคคัพ แปลว่า ตื่น หรือ ปลุก

Wake up ความหมาย

ตื่น หมายถึง ตื่นขึ้นเอง ส่วนปลุก จะเป็นการปลุกคนอื่นให้ตื่น โดยมีรูปประโยค ดังนี้

  1. wake + someone/ he, she, it, me, us, them + up *
  2. wake up + Someone

I usually wake up at 7 o’clock.
ไอ ยู๊ชวลลิ เวค อัพ แอ็ท เซ็ฝเวิน เออะคล็อค
โดยปกติ ผม ตื่นนอน เวลา 7 นาฬิกา

Please wake me up at 6.30.
พลีส เวค มี อัพ แอ็ท ซิกซ เธ๊อทิ
กรุณา ปลุก ผม เวลา 6.30

Wake up the kids, darling.
เวค อัพ เดอะ คิดส ด๊าลิง
ปลุก ลูกๆด้วย ที่รัก

Don’t wake Tom up. Let him sleep.
ด๊นท เวค ทอม อัพ เล็ท ฮิม สลีพ
อย่า ปลุก ทอม ปล่อยให้ เขา นอน

ปล. ข้อพึงระวัง

คำสรรพนาม he, she, it, me, us, them etc.. ให้วางไว้ระหว่าง wake กับ up

แต่ถ้าเป็นคำนาม สามารถวางได้ทั้งสองตำแหน่ง

Please wake me up. ถูก
Please wake up me. ผิด

Wake up the kids. ถูก
Wake the kids up. ถูก

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *