Menu

Can you sing? คุณร้องเพลงเป็นไหม

บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Can you sing?

บทสนทนาในตอนนี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล เพื่อสอบถามว่า คุณทำอะไรเป็นบ้าง

can you sing?

A: Can you sing?
แคน ยู ซิง
คุณ สามารถ ร้องเพลง ไหม (คุณร้องเพลงเป็นไหม)

 

B: Yes, I can. And you?
เย็ส ไอ แคน แอนด ยู๊
ใช่ ฉัน สามารถ (ร้องเป็น) แล้ว คุณล่ะ

 

A: I can’t sing but I can dance.
ไอ ค้านท ซิง บัท ไอ แคน ด๊านซ
ฉัน ไม่สามารถ ร้องเพลง (ร้องไม่เป็น) แต่ ฉัน สามารถ เต้นรำ(เต้นรำเป็น)

 

เกร็ดภาษาน่ารู้

  • Can you + กริยา?

เป็นการถามความสามารถ ว่าคุณทำอะไรเป็นบ้าง ซึ่งคำ กริยาสามารถเอาคำอื่นๆมาแทนก็ได้ เช่น

Can you swim? คุณว่ายน้ำเป็นไหม

Can you drive? คุณขับรถเป็นไหม

Can you cook? คุณทำอาหารเป็นไหม

  • I can + กริยา

เป็นการบอกความสามารถของเรา ว่าเราทำอะไรเป็นบ้าง เช่น

I can swim? ฉันว่ายน้ำเป็น

I can drive. ฉันขับรถเป็น

I can cook. ฉันทำอาหารเป็น

คำศัพท์

canแคน สามารถ
youยู คุณ
singซิง ร้องเพลง
yesเย็ส ใช่
Iไอ ฉัน
andแอนด และ, แล้ว
can’t (1)ค้านท ไม่สามารถ
butบัท แต่
dance (2)ด๊านซ เต้นรำ
  1. can’t อังกฤษอ่าน ค้านท อเมริกันอ่าน แค้นท
  2. dance อังกฤษอ่าน ด๊านซ อเมริกันอ่าน แด๊นซ

.

Comments

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *