43 นามสกุลภาษาอังกฤษ นามสกุลฝรั่งต่อไปนี้ อ่านออกเสียงว่าอย่างไรกันบ้าง

43 นามสกุลภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นนามสกุลฝรั่งต่อไปนี้ อ่านออกเสียงว่าอย่างไรกันบ้าง ลองมาฝึกออกเสียงตามกันนะครับ ไม่เป๊ะเวอร์แต่ก็ใกล้เคียงครับ

นามสกุลฝรั่งยอดฮิต

นามสกุลคนอังกฤษที่ว่ามีอะไรบ้าง ดูเอาจากรายชื่อด้านล้าง

1 Adams /ˈæd əmz/
2 Alexander /ˌæl ɪgˈzæn dər/
3 Anderson /ˈæn dər sən/
4 Baker /ˈbeɪ kər/
5 Beckham /ˈbɛkəm/
6 Bennett /ˈbɛn ɪt/
7 Campbell /ˈkæm bəl
8 Carter /ˈkɑr tər/
9 Collins /ˈkɒl ɪnz/
10 Edwards /ˈɛd wərdz/
11 Evans /ˈɛv ənz/
12 Gonzalez /gənˈzɑ lɪs/
13 Henderson /ˈhɛn dər sən/
14 Harris /ˈhær ɪs/
15 Howard /ˈhaʊ ərd/
16 Jackson /ˈdʒæk sən/
17 Johnson /ˈdʒɒn sən
18 Kelly /ˈkɛl i/
19 Lewis /ˈlu ɪs/
20 Lopez /ˈloʊ pɛz/
21 Martin /ˈmɑr tn/
22 Martinez /mɑrˈti nɪs/
23 Miller /ˈmɪl ər/
24 Morgan /ˈmɔr gən/
25 Morris /ˈmɔr ɪs
26 Nelson /ˈnɛl sən/
27 Parker /ˈpɑr kər/
28 Peretz ˈpɛ rɛts/
29 Perry /ˈpɛr i/
30 Peterson /ˈpi tər sən/
31 Powell /ˈpaʊ əl
32 Roberts /ˈrɒb ərts/
33 Robinson /ˈrɒb ɪn sən/
34 Rogers /ˈrɒdʒ ərz/
35 Stewart /ˈstu ərt
36 Taylor /ˈteɪ lər/
37 Thomas /ˈtɒm əs
38 Thomson /ˈtɒmp sən
39 Walker /ˈwɔ kər/
40 Washington /ˈwɒʃ ɪŋ tən
41 Watson /ˈwɒt sən/
42 Williams /ˈwɪl yəmz/
43 Wilson /ˈwɪl sən/

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 208

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *