บทอ่าน Present Simple Tense ง่ายๆ พร้อมคำแปล…

ลองเปรียบเทียบความแตกต่างของกริยาที่ใช้นะครับ โดยใช้หลักการที่ว่า ประธานเอกพจน์ กริยาเติม s ประธานพหูพจน์ไม่ต้องเติม คำที่อยู่ในวงเล็บหมายความว่า ถ้าแปลประโยคเป็นภาษาไทยจะไม่นำมาแปล คำแปลต่อไปนี้ไม่ได้แปลเอาความสละสลวย แต่พยายามแปลตามคำศัพท์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย

Easy Reading – Present Simple Tense

บทอ่านง่ายๆ present simple tense

I am Tom

My name is Tom. I am 13 years old. I am a student. I come from Thailand. I live in Sisaket. I live with my parents.

ชื่อ ของฉัน คือ ทอม. ฉัน (คือ) อายุ 13 ปี. ฉัน เป็น นักเรียน. ฉัน มา จาก ประเทศไทย. ฉัน อาศัย ใน ศรีสะเกษ.  ฉัน อาศัย กับ พ่อแม่ ของฉัน.

I always get up about six o’clock. I wash my face, take a bath and get dressed. I often have breakfast with my family. We usually have breakfast at seven o’clock. We always eat rice, curry, omelet and fried egg in the morning. I never drink coffee. I usually drink a glass of milk after breakfast.

ฉัน ตื่นนอน เวลา ประมาณ 6 โมง เสมอ. ฉัน ล้าง หน้า ของฉัน อาบน้ำ และ แต่งตัว. ฉัน กิน อาหารเช้า กับ ครอบครัว ของฉัน บ่อยๆ. โดยปกติ พวกเรา กิน อาหารเช้า เวลา 7 โมง. พวกเรา กิน ข้าว แกง ไข่เจียว และไข่ดาว ใน ตอนเช้า เสมอ. ฉัน ไม่เคย ดื่ม กาแฟ. โดยปกติ ฉัน ดื่ม นม 1 แก้ว หลัง อาหารเช้า

I usually go to school on foot but sometimes I go by bike. My class starts at 8 o’clock. My favorite subjects are English, art, science and social studies. I do not like math. I eat lunch at the cafeteria. The food is cheap and clean. Rice and curry is only 10 baht. My class finishes at 4 o’clock but I do not go home. I play football with my friends after school.

โดยปกติ ฉัน ไป โรงเรียน โดยเท้า แต่ บางครั้ง ฉัน ไป โดย รถจักรยาน. โรงเรียน ของฉัน เริ่ม เวลา 8 โมง. วิชา ที่ชื่นชอบ ของฉัน คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา. ฉันไม่ ชอบ คณิตศาสตร์. ฉัน กิน อาหารเที่ยง ที่ โรงอาหาร. อาหาร (คือ) ราคาถูก และ สะอาด. ข้าวราดแกง (คือ) 10 บาท เท่านั้น. โรงเรียน ของฉัน เลิก เวลา 4 โมง แต่ ฉัน ไม่ กลับ บ้าน. ฉัน เล่น ฟุตบอล กับ เพื่อนๆ ของฉัน หลังเลิกเรียน

I often go home at 5 o’clock. I sometimes help my mom cleaning my house in the evening. Then I take a bath and have dinner. I usually do homework and read books after dinner but sometimes I watch TV. I always go to bed at nine thirty.

ฉัน กลับ บ้าน เวลา 5 โมง บ่อยๆ. บางครั้ง ฉัน ช่วย แม่ ของฉัน ทำความสะอาด บ้าน ของฉัน ใน ตอนเย็น. ต่อมา ฉัน อาบน้ำ และ กิน อาหารเย็น. โดยปกติ ฉัน ทำ การบ้าน และ อ่าน หนังสือ หลัง อาหารเย็น แต่ บางครั้ง ฉัน ดู ทีวี. ฉัน เข้านอน เวลา 9 โมง (3 ทุ่ม) เสมอ

 คำศัพท์

get up = ตื่นนอน
take a bath = อาบน้ำ
get dressed = แต่งตัว
have / eat = กิน
a glass of milk = 1 แก้ว ของ นม (นม 1 แก้ว)
on foot = โดยเท้า (เดินไป)
class = การเรียนการสอน (ในที่นี้ขอแปลว่าโรงเรียน)
Rice and curry = ข้าวราดแกง
after school = หลังเลิกเรียน (ไม่ใช่หลังโรงเรียน)
go to bed = เข้านอน (ไม่ใช่ไปเตียง)

He is Tom

His name is Tom. He’s 13 years old. He is from Thailand. He lives in Sisaket. He lives with his parents.

ชื่อ ของเขา คือ ทอม. เขา (คือ) อายุ 13 ปี. เขา เป็น นักเรียน. เขา มา จาก ประเทศไทย. เขา อาศัย ใน ศรีสะเกษ.  เขา อาศัย กับ พ่อแม่ ของเขา.

He always gets up at about six o’clock. He washes his face, takes a bath and gets dressed. He often has breakfast with his family. They usually have breakfast at seven o’clock. They always eat rice, curry, omelet and fried egg in the morning. He never drinks coffee. He usually drinks a glass of milk after breakfast.

เขา ตื่นนอน เวลา ประมาณ 6 โมง เสมอ. เขา ล้าง หน้า ของเขา อาบน้ำ และ แต่งตัว. เขา กิน อาหารเช้า กับ ครอบครัว ของเขา บ่อยๆ. โดยปกติ พวกเขา กิน อาหารเช้า เวลา 7 โมง. พวกเขา กิน ข้าว แกง ไข่เจียว และไข่ดาว ใน ตอนเช้า เสมอ. เขา ไม่เคย ดื่ม กาแฟ. โดยปกติ เขา ดื่ม นม 1 แก้ว หลัง อาหารเช้า

He usually goes to school on foot but sometimes he goes by bike. His class starts at 8 o’clock. His favorite subjects are English, art, science and social studies. He does not like math. He eats lunch at the cafeteria. The food is cheap and clean. Rice and curry is only 10 baht. His class finishes at 4 o’clock but he does not go home. He plays football with his friends after school.

โดยปกติ เขา ไป โรงเรียน โดยเท้า แต่ บางครั้ง เขา ไป โดย รถจักรยาน. โรงเรียน ของเขา เริ่ม เวลา 8 โมง. วิชา ที่ชื่นชอบ ของเขา คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศึกษา. เขาไม่ ชอบ คณิตศาสตร์. เขา กิน อาหารเที่ยง ที่ โรงอาหาร. อาหาร (คือ) ราคาถูก และ สะอาด. ข้าวราดแกง (คือ) 10 บาท เท่านั้น. โรงเรียน ของเขา เลิก เวลา 4 โมง แต่ เขา ไม่ กลับ บ้าน. เขา เล่น ฟุตบอล กับ เพื่อนๆ ของเขา หลังเลิกเรียน

He often goes home at 5 o’clock. He sometimes helps his mom cleaning his house in the evening. Then he takes a bath and has dinner. He usually does homework and reads books after dinner but sometimes he watches TV. He always goes to bed at nine thirty.

เขา กลับ บ้าน เวลา 5 โมง บ่อยๆ. บางครั้ง เขา ช่วย แม่ ของเขา ทำความสะอาด บ้าน ของเขา ใน ตอนเย็น. ต่อมา เขา อาบน้ำ และ กิน อาหารเย็น. โดยปกติ เขา ทำ การบ้าน และ อ่าน หนังสือ หลัง อาหารเย็น แต่ บางครั้ง เขา ดู ทีวี. เขา เข้านอน เวลา 9 โมง (3 ทุ่ม) เสมอ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 66

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

One thought on “บทอ่าน Present Simple Tense ง่ายๆ พร้อมคำแปล…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *