ภาษาอังกฤษ ป.1 สิ่งที่เด็กๆควรเรียนรู้มีอะไรบ้าง

ภาษาอังกฤษ ป.1 มีเนื้อหาอะไรบ้างที่เด็กๆ ควรได้เรียนรู้ ผู้ปกครองบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเด็กๆในระดับนี้ควรเรียนรู้อะไร และทำอะไรได้บ้าง วันนี้ขอเสนอหัวข้อหลักๆที่ปรากฏในหลักสูตรของนักเรียน ป.1 นะครับ แล้วดูสิว่าลูกๆของเราเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์แล้วหรือยัง

ภาษาอังกฤษ ป 1

สาระภาษาอังกฤษสำหรับ ป.1

ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ มาตรฐานที่ 1.1 ข้อ 3 คำ กลุ่มคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม) เด็กๆรู้จักคำศัพท์ในแวดวง ประมาณ นี้แล้วหรือหรือยัง ถ้าได้เรียนรู้ประมาณนี้แล้ว ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วครับ ผู้ปกครองสามารถช่วยลูกหลานได้ โดยซื้อหนังสือคำศัพท์ประกอบรูปภาพสำหรับเด็กให้เขาอ่านทุกวัน

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
๑. ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง
คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Stand up./Sit down./ Listen./ Repeat./Quiet!/ Stop! etc.

๒. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ตัวอักษร (letter names) เสียงตัวอักษรและสระ (letter sounds) และการสะกดคำ
หลักการอ่านออกเสียง เช่น
– การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและพยัญชนะท้ายคำ
– การออกเสียงเน้นหนัก-เบา (stress)ในคำและกลุ่มคำ
– การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ (intonation)ในประโยค

๓. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง
คำ กลุ่มคำ และความหมาย เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรรม)

๔. ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว
บทอ่านเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว หรือนิทานที่มีภาพประกอบประโยคคำถามและคำตอบ
– Yes/No Question เช่น
Is it a/an..? Yes, it is./No, it is not. etc.
– Wh-Question เช่น
What is it? It is a/an… etc.

มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

๑. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ และประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น
Hi /Hello/ Good morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am…/ Goodbye./ Bye./ Thank you./ I am sorry. etc.

๒. ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง
คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน

๓. บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง
คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ เช่น I want…/Please,…etc.

๔. พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง
คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น What’s your name?/ My name is…/ I am…/ How are you?/ I am fine. etc.

มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

๑. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น บอกชื่อ อายุ รูปร่าง ส่วนสูง เรียกสิ่งต่างๆ จำนวน ๑-๒๐ สี ขนาด สถานที่อยู่ของสิ่งของ

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

๑. พูดและทำท่าประกอบ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ

๒. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา
คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์

๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

๑.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

๑. บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

๑. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 82

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *