หลักการใช้ Verb to have การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ คำถาม

Have กับ has มันก็คือคำเดียวกันนะครับ เพียงแต่ว่า have ใช้กับประธานพหูพจน์ ส่วน has ใช้กับประธานเอกพจน์ ก็แค่นั้นเอง … มาเรียนรู้หลักการใช้กันดีกว่าครับ ว่าเขานำไปใช้กันยังไงได้บ้าง

หลักการใช้ Verb to have

หลักการใช้ verb to have

 • หลักการใช้ Verb to have คือ ประธานเอกพจน์ ใช้ has ประธานพหูพจน์ใช้ have
He, She, It, A cat
has
I, You, We, They, Cats
have

จริงๆแล้วคำว่า has คือการเติม s ที่ท้ายคำว่า have แต่ถ้าเราเติม s ที่ท้ายคำก็จะเป็น haves ซึ่งมันดูพิลึกก็เลยตัดตอนเหลือ แค่ has ก็พอ

Verb to have ใน Tense ต่างๆ

1. Present Simple Tense   

 • has  แปลว่า  มี, กิน, ดื่ม  (ประธาน+ have, has + นาม) แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง มี นะครับ
 • have แปลว่า มี, กิน, ดื่ม 

I have a dog. ผมมีสุนัขตัวหนึ่ง
He has a black car. เขามีรถยนต์สีดำคันหนึ่ง
A cat has four legs. แมวมีสี่ขา
Dogs have two eyes. หมาทั้งหลายมีสองตา
I usually have  rice and curry. โดยปกติผมกินข้าวกับแกง
She always has a cup of tea in the morning. หล่อนดื่มชาหนึ่งถ้วยในตอนเช้าเสมอ

2. Present Perfect Tense 

เรียนรู้เต็มๆในเรื่อง > Present Perfect Tense

 • Have, Has + กริยาช่อง 3 ( อย่าแยกแปล ให้แปลควบกับคำกริยา)

I have eaten. ผมกินแล้ว
He has been to Pattaya. เขาไปพัทยามาแล้ว (has been to = เคยไปมาแล้ว)
The train has left.   รถไฟไปแล้ว

การย่อรูป

I have = I’ve ( ไอ แฮฝ = ไอฝ)
I have not = I’ve not / I haven’t (ไอ แฮฝ น็อท = ไอฝ น็อท / ไอ แฮฝเวินท)

He has = He’s (ฮี แฮส = ฮีส)
He has not = He’s not/ He hasn’t ( ฮี แฮส น็อท = ฮีส น็อท / ฮี แฮสเซินท)
She has = she’s (ชี แฮส = ชีส)
She has not = She’s not/ She hasn’t (ชี แฮส น็อท = ชีส น็อท/ ชี แฮสเซินท)
It has = It’s (อิท แฮส = อิทส)
It has not = It’s not/ It hasn’t (อิท แฮส น็อท = อิทส น็อท / อิท แฮสเซินท)

You have = You’ve (ยู แฮฝ = ยูฝ)
You have not = You’ve not / You haven’t (ยู แฮฝ น็อท = ยูฝ น็อท / ยู แฮฝเวินท)
We have = We’ve (วี แฮฝ = วีฝ)
We have not = We’ve not / We haven’t (วี แฮฝ น็อท = วีฝ น็อท / วี แฮฝเวินท)
They have = They’ve (เด แฮฝ = เดฝ)
They have not = They’ve not / They haven’t  (เด แฮฝ น็อท = เดฝ น็อท / เด แฮฝเวินท)

ประโยคบอกเล่า

 • ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + have, has + นาม (ประโยคบอกเล่าไม่นิยมย่อรูป)

โครงสร้าง

He, She, It, A cat
has
a car.
I,You, We, They, Cats
have
a car.

have a car. ผมมีรถยนต์

He has a cat. เขามีแมว
She has a ball. หล่อนมีบอล
It has four legs. มันมีสี่ขา
A cat has two ears. แมวตัวหนึ่งมีสองหู

You have many friends. คุณมีเพื่อนหลายคน
We have a computer. พวกเรามีคอมพิวเตอร์
They have  a big house. พวกเขามีบ้านใหญ่
Cats have two eyes. แมวทั้งหลายมีสองตา

ประโยคปฏิเสธ

 •  โครงสร้างปฏิเสธ ให้เอา do not กับ does not  มาใช้ครับ และคำว่า has ต้องกลับร่างเป็น have ดังเดิม เพราะคำว่า does มี  s อยู่แล้ว have ก็ไม่ต้องเติม s อีก
He, She, It, A cat
does not
have
a car.
I, You, We, They, Cats
do not
have
a car.

การย่อรูป

do not  =  don’t
does not = doesn’t

I don’t have a car. ผมไม่มีรถยนต์

He doesn’t have a cat. เขาไม่มีแมว
She doesn’t have a ball. หล่อนไม่มีบอล
It doesn’t have four legs. มันไม่มีสี่ขา
A cat doesn’t have two ears. แมวตัวหนึ่งไม่มีสองหู

You don’t have many friends. คุณไม่มีเพื่อนหลายคน
We don’t have a computer. พวกเราไม่มีคอมพิวเตอร์
They don’t have a big house. พวกเขาไม่มีบ้านใหญ่
Cats don’t have two eyes. แมวทั้งหลายไม่มีสองตา

ประโยคคำถาม  Yes / No Question

การทำประโยคคำถามให้เอา Do , Does  มาวางไว้หน้าประโยค ส่วนคำว่า has ก็เปลี่ยนเป็น have และอย่าลืมเติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะครับ

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ

1. การถามในรูปแบบบอกเล่า

Does
he, she, it, a cat
have
a car?
Do
I, you, we, they, cats
have
a car?
 • Dohave a car? ผมมีรถยนต์ใช่ไหม
  Yes, you do./ No, you don’t. ใช่ / ไม่ใช่
 • Does he have a cat? เขามีแมวใช่ไหม
  Yes, he does.  No, he doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Does she have a ball? หล่อนมีบอลใช่ไหม
  Yes, she does.  No, she doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Does it have four legs? มันมีสี่ขาใช่ไหม
  Yes, it does.  No, it doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Does a cat have two ears? แมวตัวหนึ่งมีสองหูใช่ไหม
  Yes, a cat does.  No, a cat doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Do you have many friends? คุณมีเพื่อนหลายคนใช่ไหม
  Yes, I do. / No, I don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Do we have a computer? พวกเรามีคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
  Yes, we do. / No, we don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Do they have  a big house? พวกเขามีบ้านใหญ่ใช่ไหม
  Yes, they do. / No, they don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Do cats have two eyes? แมวทั้งหลายมีสองตาใช่ไหม
  Yes, cats do. / No, cats don’t. ใช่  / ไม่ใช่

2. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

 • รูปแบบเต็ม
Does
he, she, it, a cat
not
have
a car?
Do
I, you, we, they, cats
not
have
a car?
 • รูปแบบย่อ
Doesn’t
he, she, it, a cat
have
a car?
Don’t
I, you, we, they, cats
have
a car?
 • Do I not have a car? ผมไม่มีรถยนต์ใช่ไหม
  Yes, you do./ No, you don’t. ใช่ / ไม่ใช่
 • Doesn’t he have a cat? เขาไม่มีแมวใช่ไหม
  Yes, he does.  No, he doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Does she not ave a ball? หล่อนไม่มีบอลใช่ไหม
  Yes, she does.  No, she doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Does it not have four legs? มันไม่มีสี่ขาใช่ไหม
  Yes, it does.  No, it doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Doesn’t a cat have two ears? แมวตัวหนึ่งไม่มีสองหูใช่ไหม
  Yes, a cat does.  No, a cat doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่
 • Don’t you not have many friends. คุณไม่มีเพื่อนหลายคนใช่ไหม
  Yes, I do. / No, I don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Don’t we have a computer. พวกเราไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
  Yes, we do. / No, we don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Do they not have  a big house. พวกเขาไม่มีบ้านใหญ่ใช่ไหม
  Yes, they do. / No, they don’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Do cats not have two eyes. แมวทั้งหลายไม่มีสองตาใช่ไหม
  Yes, cats do. / No, cats don’t. ใช่  / ไม่ใช่

*** ไม่ว่าคำถามจะเป็นอย่างไร ถ้ามีก็บอกว่าใช่ ถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่ เช่น คุณไม่มีรถยนต์สักคัน แล้วมีคนถามว่า

Do you have a car? คุณมีรถยนต์ใช่ไหม
No, I don’t. ไม่ (ถูกต้องครับ เพราะคุณไม่มีจริงๆ)

Don’t  you have a car? คุณไม่มีรถยนต์ใช่ไหม
คุณจะตอบว่าอย่างไร
Yes, I do. ใช่ (แปลว่าคุณมี)
No, I don’t. ไม่ (แปลว่าไม่มี)
ต้องตอบว่า No นะครับ ถ้าตอบว่า Yes หมายความว่าคุณมีนะครับ อาจแตกต่างจากภาษาไทยนิดหน่อย

ประโยคคำถาม Wh- Question

ให้เอาคำเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How) นำหน้าประโยค ตามด้วย have, has

Who has a cat? ใครมีแมว
Somchai does. สมชายมี

What do you have? คุณมีอะไร
I have a bird. ฉันมีนกหนึ่งตัว

Where do you usually have dinner? ปกติคุณทานอาหารเย็นที่ไหน
I usually have dinner at home?  ปกติผมทานอาหารเย็นที่บ้าน

When do you usually have coffee?  ปกติคุณดื่มกาแฟตอนไหน
I usually drink coffee in the afternoon. ปกติผมดื่มกาแฟตอนบ่าย

Why do you have many friends? ทำไมคุณมีเพื่อนมากมาย
I don’t want to be alone. ฉันไม่ต้องการเดียวดาย

How many brothers do you have?คุณมีพี่ชายกี่คน
I have two brothers. ฉันมีพี่ชายสองคน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 248

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

4 thoughts on “หลักการใช้ Verb to have การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ คำถาม

 1. นิก says:

  มีคำถามค่ะ เราสามารถใช้รูปปฏิเสธแบบนี้ได้ไหมคะ I have not friends แทนการใช้ I don’t have friends. ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *