แขวง ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง สามารถเขียนทับศัพท์ได้ไหม

แขวง ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง : คำว่าแขวงเทียบได้กับตำบลในต่างจังหวัด เราสามารถเขียนทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ เช่น Kwaeng ฝรั่งเขาจะอ่านว่า “แขวง” หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ คือ Sub-district 

แขวง ภาษาอังกฤษ

◊ แขวงภาษาอังกฤษ เขียนยังไง

แขวงภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ดังนี้

  • แขวงวังทองหลาง คือ Wang Thong Lang Sub-District หรือ  Khwaeng Wang Thong Lang
  • แขวงสะพานสอง Saphan Song Sub-District หรือ Khwaeng Saphan Song
  • แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ Khlong Chaokhun Sing Sub-District หรือ Khwaeng Khlong Chaokhun Sing
  • แขวงพลับพลา Phlabphla Sub-District หรือ Khwaeng Phlabphla 

คำว่า แขวง บางครั้ง เขียน เป็น Kwaeng ก็ได้เหมือนกันครับ เป็นที่นิยมเขียนเหมือนกัน

◊ การเขียนแขวงภาษาอังกฤษเพื่อจ่าหน้าจดหมาย

การเขียนจ่าหน้าจดหมาย คำว่าแขวง เขต จังหวัดจะโดนตัดออกหมดครับ จะเหลือแค่ชื่อแขวง เขตและจังหวัดเท่านั้น

ที่อยู่ภาษาไทย

443 ถ. ศรีอยุธยา

แขวง ทุ่งพญาไท

เขต ราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

10400

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ:

443 Sri Ayuttaya Road

Thung Phaya Thai

Rajatevi

Bangkok

10400

◊ การเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ

 เรียนรู้วิธีการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ⇒ ที่อยู่ภาษาอังกฤษ ⇐

ชื่อหน่วยงานการปกครองที่ควรรู้ไว้

อาจจะมีบางคำที่เขียนแตกต่างกันบ้าง ก็ถือว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับ เช่น Sub-district หรือ Subdistrict เป็นต้น

กรมการปกครอง Department of Provincial Administration
กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior
กรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration
การจดทะเบียน Registration
กำนัน Subdistrict Headman
กิ่งอำเภอ Minor District
เขต District
แขวง Subdistrict
เจ้าพนักงานปกครอง Governing Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 6 Administrative Officer 6
งานทะเบียนทั่วไป General Registration Subsection
งานบัตรประจำตัวประชาชน Identification Card Subsection
ตำบล Subdistrict
ที่ทำการกำนัน Office of the Subdistrict Headman
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน Office of the Village Headman
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ Minor District Office of…หรือ…Minor District Office
ที่ว่าการอำเภอ District Office of… หรือ … District Office
เทศบาล Municipality
นายกเมืองพัทยา Pattaya City Mayor
นายทะเบียนท้องถิ่น Local Registrar
นายทะเบียนอำเภอ District Registrar
นายอำเภอ District Chief
ประธานสภาเมืองพัทยา Chairman of the Pattaya City Council
ปลัดเมืองพัทยา Pattaya City Manager
ปลัดจังหวัด Deputy Governor
ปลัดอำเภอ Deputy District Chief
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ Minor District Chief
ปลัดอำเภออาวุโส Senior Deputy District Chief
ผู้ใหญ่บ้าน Village Headman
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ Assistant District Registrar
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน Assistant Village Headman
ผู้ว่าราชการจังหวัด Governor
ฝ่ายทะเบียนและบัตร Registration and Identification Card Section
ฝ่ายทะเบียนราษฎร Civil Registration Section
เมืองพัทยา The City of Pattaya
รองปลัดเมืองพัทยา Assistant Pattaya City Manager
รองผู้ว่าราชการจังหวัด Vice Governor
ศาลากลางจังหวัด Provincial Hall
สภาเมืองพัทยา Pattaya City Council
สำนักงานเทศบาล Municipality Office of… หรือ …Municipality Office
สำนักงานงานทะเบียน หรือสถานที่ที่เราใช้เก็บทะเบียนต่างๆ Registry Office
สำนักทะเบียน หรือสถานที่ที่เราไปจดทะเบียนต่างๆ Register Office
สำนักปลัดเมืองพัทยา Office of the Pattaya City Manager
หมู่บ้าน Village
หมู่บ้าน Village
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) Provincial Administration Organization
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) Subdistrict Administration Organization
อำเภอ District
อำเภอ/ เขต District

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 8

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *