109 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในแวดวงธุรกิจต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ให้ได้เลยเชียว

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่เป็นคำพื้นฐานเบื้องต้น จริงๆแล้วก็ยังมีคำศัพท์ในแวดวงธุรกิจเฉพาะด้านอีกนะครับ ณ ที่นี้ขอรวบรวมคำศัพท์กลางๆ ที่พบเห็นได้ในการประกอบธุรกิจทั่วๆไป

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ ที่เป็นคำพื้นฐานทั่วไป ใช้ได้ในทุกแวดวงของการประกอบธุรกิจครับ มีคำว่าอะไรบ้าง ไปเรียรู้กันเลย ณ บัดนาว…

1 Accounting การบัญชี
2 Achieve สำเร็จ
3 Achievement ความสำเร็จ
4 Advantage ข้อได้เปรียบ
5 Advertising การโฆษณา
6 Agreement ข้อตกลง
7 Amount ปริมาณ
8 Annual รายปี
9 Appraisal การประเมิน
10 Approach แนวทาง
11 Asset ทรัพย์สิน
12 Attendeeผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมประชุม
13 Auction การประมูล
14 Board of Director คณะกรรมการบริษัท
15 Bonus โบนัส
16 Budget งบประมาณ
17 Business ธุรกิจ
18 Buy ซื้อ
19 Campaign การรณรงค์
20 Capital เงินทุน
21 Career การงาน
22 Chief Executive Officer ผู้บริหารสูงสุด
23 Client ลูกค้า
24 Collateral หลักทรัพย์ค้ำประกัน
25 Commercial เกี่ยวกับการค้า
26 Competitor คู่แข่ง
27 Confidential เป็นความลับ
28 Contract สัญญา
29 Cooperative ความร่วมมือ
30 Credit สินเชื่อ
31 Customer ลูกค้า
32 Deadline กำหนดส่ง
33 Demand อุปสงค์
34 Demonstration การสาธิต
35 Downsizing การลดขนาดองค์การ
36 Economic เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
37 Economy เศรษฐกิจ
38 Effective มีประสิทธิผล
39 Efficient มีประสิทธิภาพ
40 Eliminate กำจัด
41 End user ผู้บริโภค
42 Enquiry การสอบถาม
43 Entrepreneur ผู้ประกอบการ
44 Expand ขยาย
45 Export ส่งออก
46 Facility สิ่งอำนวยความสะดวก
47 Factory โรงงาน
48 Fees ค่าธรรมเนียม
49 Financial ที่เกี่ยวกับการเงิน
50 Flexible ที่ยืดหยุ่นได้
51 General Manager ผู้จัดการทั่วไป
52 Global ทั่วโลก
53 Goal เป้าหมาย
54 Goods สินค้า
55 Growth การเจริญเติบโต
56 Headquaters สำนักงานใหญ่
57 Import นำเข้า
58 Income tax ภาษีรายได้
59 Industry อุตสาหกรรม
60 Interests ดอกเบี้ย
61 Intern เด็กฝึกงาน
62 Invest ลงทุน
63 Investment การลงทุน
64 Liability หนี้สิน
65 Loan สินเชื่อ
66 Logistic ระบบขนส่ง
67 Loss การขาดทุน
68 Low Cost Airline สายการบินต้นทุนต่ำ
69 Manage จัดการ
70 Management การจัดการ
71 Manager ผู้จัดการ
72 Market ตลาด
73 Market Price ราคาตลาด
74 Marketing การตลาด
75 Meeting การประชุม
76 Merge ควบรวม
77 Networking เครือข่าย
78 Objective วัตถุประสงค์
79 Opportunity โอกาส
80 Output ผลผลิต
81 Outsourcing การจัดจ้างคนภายนอก
82 Party คณะ
83 Personnel กำลังคน
84 Presentation การนำเสนอ
85 Productivity กำลังการผลิต
86 Products ผลิตภันฑ์
87 Profit กำไร
88 Promotion การเลื่อนตำแหน่ง
89 Purchase ซื้อ
90 Quarter ไตรมาส
91 R&D ค้นคว้าเเละพัฒนา
92 Recruitment การสรรหาคน
93 Reputation ชื่อเสียง
94 Sales Department เเผนกขาย
95 Sample ตัวอย่าง
96 Sell ขาย
97 Seminar การสัมมนา
98 Shareholder หุ้นส่วน
99 Shortage การขาดแคลน
100 Staff พนักงาน
101 Stakeholde ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกัน
102 Supply อุปทาน
103 Takeover เข้าครอบครองกิจการ
104 Tax ภาษี
105 Term ข้อตกลง
106 Trademark เครื่องหมายการค้า
107 Training การฝึกอบรม
108 Vision วิสัยทัศน์
109 Warehouse คลังเก็บสินค้า

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม...

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ...

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 71

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *