Posts

สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Where are you from คุณมาจากไหน

/
บทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน…

สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Hi สวัสดี

/
บทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน…