skip to Main Content

เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Do as I say, not as I do

เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Do as I say, not as I do (ทำอย่างที่ฉันพูด ไม่ใช่อย่างที่ฉันทำ) เกมไว้ฝึการฟัง และฝึกสมาธิในตัว อุปกรณ์การเล่น 1. ครู 2. นักเรียน วิธีการเล่น ให้ทำตามคำสั่งที่ได้ยินเท่านั้น ห้ามดูท่าทางของคนออกคำสั่งแล้วทำตาม เพราะบางทีคำที่พูดกับท่าทางจะตรงกันข้ามกัน เช่น สั่งว่า put your hands up! สั่งให้ยกมือขึ้น และคนสั่งก็ยกมือขึ้น นักเรียนยกมือขึ้นตาม อันนี้ไม่มีปัญหา เพราะคำสั่งและท่าทางไปด้วยกัน แต่ถ้าสั่งว่า turn left สั่งให้ซ้ายหัน แต่คนสั่งกระโดด นักเรียนต้องซ้ายหัน ถ้าใครกระโดดถือว่าออกจากเกมไป…

Read More

เกมสำหรับสอนภาษาอังกฤษ Simon Says

เกมสอนภาษาอังกฤษ Simon says (ไซม่อนพูดว่า) เกมนี้นอกจากได้ฝึกทักษะการฟังแล้วยังสามารถฝึกสมาธิของนักเรียนว่ายังอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่า หรือตอนนี้ใจลอยไปถึงไหน  โดยใช้คำหรือประโยคง่ายๆ อุปกรณ์การเล่น 1. ครู 2. นักเรียน วิธีการเล่น ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งของครู ต่อเมื่อมีประโยค Simon says ขึ้นต้นเท่านั้น เช่น Stand up!  (ห้ามยืน เพราะไม่มี Simon says) Simon says stand up! (ให้ยืนขึ้น) ตัวอย่างคำที่นำมาเล่นได้แก่ Action verbs smile, laugh, stand up, sit down, jump, …

Read More